BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/02/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13 1                       1                                   2 1 1   1 1     1     1       2         1           00
01 12         1 1 1   1         1       2                             1           1         1         1             1 01
02 13 1   1 1     1               1                   1       1   1       1           1   1         1           1     02
03 20     1   1               1   1 1       2 1           1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2       1   03
04 16       1 2     1   1     1                               2   1   1     1         1 1             1       1 1     04
05 12         1                     2         1 1   1                   1                   1     1     1       1 1   05
06 8                     1         1     1                             1         1 1     1               1           06
07 15             1   1       1   1 1                     1           1                 1     1 1   1   1       2 1   07
08 13           1     1   1   1 1   1         1   1                   1               1                     2   1     08
09 24 3   2       1             1 1 1   2                   2   1       1   1   1 1           1             1 1   2 1 09
10 17   1             1       3     1   1   1     1         1     1     1 1     1 1                       1         1 10
11 16 1             2       2         1   1 1     2             1 1       1                     1           1 1       11
12 8               1                     1             1 1     1         1             1                     1       12
13 12           1 1                                     1             1 1     1 1   1       1 1       2               13
14 19   1         1   1                     1   1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1           14
15 27 1   2   1   1 1 1       2 1   1                 1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2                 1 15
16 14                     1 1             1   1         1   1 1     1   2                             1 1       1   1 16
17 13       2 1   1       1 1         1         2                   1   1 1                   1                       17
18 15                       1             1   1     1 1                       1 1 2             1     2   1 1 1       18
19 18 1   1       1 1   1     2 1 1       1 2               1       1       1             1       1         1         19
20 11   1   1 1             1 1                 1             1                                 1   1   1         1   20
21 13         1     2   1             1                 1   1 1       1                       1   1             1   1 21
22 22               1   1 1 1       1   1   1     1         2                   1   1       1 1 1   2   2 2     1     22
23 12             1       1   1     1   1   1     1   1                   1 1         1                     1         23
24 19 1           1 1 1   1 2 1     1     1                       1             2   2       1 1         1         1   24
25 15     1   1 1   1       1   1     1   1 1 1       1       1                   1           1                 1     25
26 15       1     1                       1 1       2 1         1               1 3               1             1 1   26
27 15       1   1     1   1             1   1   1     1 1                   1 1                   2 1     1           27
28 16 1   1         1 1   1                               1 1 1           2       1 2           1                 1 1 28
29 15   1       1 1   1             1 1       1 1     1 1   1                             1 1     1 1                 29
30 14       1         1 1                                       1           3         1   1 1 1     2   1             30
31 17 1 1               2                           1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1                       31
32 13 1           1                       1                     1             1   1       2 1 1   1     1           1 32
33 15       1 2 1     1         1 1 1 1   1             1         1                     1       1 1                   33
34 14   1             1           1 1     1   1     1         1   1 1 1                           1     1   1         34
35 16     1           1   1       1   1         1 1 1               1 1   1               1   1                 1 2   35
36 16 1   2   1           1         1 1   1 2       1                     1       1                 1         1     1 36
37 12               1           1           1           1 2                 1           1         1 2   1             37
38 17 1 1   1             1     1             1 1   1           1   1     2     2   1 1                   1           38
39 16 1 1     1     1     1     1     1         1     1 1     1         1             1   1   1                     1 39
40 17   1       1   1         1           1 2       1   1           1 1       2     1   1       1         1           40
41 18   1 1   2         1   2   1       1                           2               1   1       1     2   1   1       41
42 18           1 1   1 1 1           1         1     1                           2     1         1   1     1 1 1 1 1 42
43 21       1         1 1 1 3         2         1   1       1 1     2     1     1     1         1       1   1         43
44 21       1 1 1 1     3 1   1   2         1                     1         2           1       2         1 1   1     44
45 11       1   2                 1               1 1         1                           1                     1 2   45
46 15   1   1 1   1 1   2     1       1   1         1           1                   1       1     1                   46
47 15   1   1                   2         1   1   1   1                 1 1   2   1             1             1       47
48 18       1 1                               1     1 1 1       1 3           1 1                 1     1 1 2   1     48
49 26   1     1         1 1       1 1     1               1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1   1 1   1 1 49
50 13 1                   2 1   1     1     1             1 1   1                           1             1       1   50
51 11         1         1       1                   1         1             1         1   1     1       1       1     51
52 20       1     2       1 2   1       1   1 1 1 1     1   1     1                 1                   1 1 1       1 52
53 15 1 1   1     1                     1       1   1                 1       1 1         1 2       1         1       53
54 12 1               1 1   1                     1             1 1           1         1     1       1         1     54
55 12           1 1   1                                 1             1   1     2     1       1 1             1       55
56 20           1                 1     1               1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1     1     1   56
57 13                 1   2         1     1         1     2                 1     1           1                     2 57
58 15   1                     1     1         2 1 1     1                   1   2   1             1 1             1   58
59 22 1   1   1   1       1   1 1 1   2     1                 1 1     2 2                 1   1           1     1 1   59
60 11     1               1   1                   1   1                 2 1           1     1                 1       60
61 13     1                   1         1     1             1       1   1     1 1         1 1 1         1             61
62 15   1   1   1     1                   1   1 1       1 1     1           1       1   1           1         1       62
63 10               1                   1 1         1                       1         1     1         1 1     1       63
64 14       1   1               1             1     1   2     1   1   1       1                 1       1           1 64
65 19   1       1 1       1           1 1   2           1 1 2   1   1             1   1   1                 1       1 65
66 14       1                         1 1           1             2         1   1   1   1 1             1     1 1     66
67 12     1     1           1   1 1 1               1         1   1                           1       1       1       67
68 15 2     1                   1             1                             1 1 2 1 1   1   1   1 1                   68
69 13       1         1         1 1 1 1         1 1   1                           1                       2 1         69
70 14 1           1       1                 1       1 1   1             1             1   1                 1 1 2     70
71 13   1       1       1       1                 1   1 1             1                             1 2     1     1   71
72 18             1 1           1   1             1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1           72
73 20   1 1                 1           1     1 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1       1   1   73
74 16   1       1 1 1       1           1     1   1     1     1   1                     1   1   1     1             1 74
75 12                   1     1 1             1           1         1             1 1 1       1                   1 1 75
76 18     1           1                           1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             1     1     1 76
77 17     1 1                           1 1           2               1 1         1   2       1 1   1             1 2 77
78 14 1 2               1           1           1         1 1       1 1 1   1       1                               1 78
79 24         1   1 1       1   1 1   1   1   1   2         1       2   1     3       2     1     1 2                 79
80 18 1   1   1             1           1 1 1 1                     1 1 1 1 1     1       1   1                   2   80
81 9                       1       1           1             1 1                                     1 1   1   1     81
82 6       1                                     1                     1   1                           1     1       82
83 14     1 1         1 1   1     1                                             1   1   1   1     2                 2 83
84 13               1 1             2 2       1         1     1             1               1   1             1       84
85 11           1               1       1       1   1     1         1     1             1   1                   1     85
86 17     1   1                   1   1               1   2 1   1       1                       2 1 1       2 1       86
87 14   2       2                         1     1 2     1   1   1     1                               2               87
88 14                   1 1       1           1       1               2                 1   1         1 1 1   1 1     88
89 16     1     2     1           1 1           1 1   1                     1 1     2   1                   1     1   89
90 11       1         1 1               1                   2           1                         1   1     1 1       90
91 16     1         1   1     1 1 2   1     1                                 1           1   1       1   2 1         91
92 11   2       1                             1   1 1         1                                 1   1       1       1 92
93 17     1   1               1       1         2             1   1     1     1 1   1 1 1         1       2           93
94 14               1         1   2     1 1           1   2     1           1       1               1               1 94
95 8                         1   1               1       1   1         1 1           1                               95
96 17 1         1   2   1               1 2             1                             1   1 1       1 1 1       2     96
97 16 1   1         1 1           1     2     1 2         1             1             1 1 1                   1       97
98 11   1     1                       2     1         1     1   2                         1               1           98
99 16 1             1   1   1           1             1       1   1 3     1                           1 1     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng