BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12   1       1       1                     2           1 1 1       1           1                     1             1     00
01 8                                   1 1                 1             1                   3                           1 01
02 10   1         1                                   1 1         1     1                 1   1               1 1           02
03 8 1         1 1       1     1                       1                     1                                       1     03
04 8       1               1                   1             1           1           1             1 1                     04
05 12             1   1             1           1         1               1   1         1 1               1     1         1 05
06 10                     2                                                     1   1               1       1   1   1   1 1 06
07 9                   1         1         1     1 1       1   1 1                                                 1       07
08 12                     1       1           1 1   1           1   1   1                               1       1   1     1 08
09 14             1 2                       2             1   1           1     1   1           1           1       1   1   09
10 8               1               1             1                 1           1         1       1     1                   10
11 11       1       1         1 1                 1       1                   1   1     1           1     1                 11
12 13     1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1           1               12
13 10                                     1                           1           1     1     1   1   3           1         13
14 12     1 1 1     1 1   2 1     1     1                                             1         1                           14
15 3                                   1                                         1                                       1 15
16 10 1     1       1             1                                                       1 1               1       1     2 16
17 10 1 1                         2 1                             1   1       1       1                               1     17
18 12 1   1 1           1                             1         1                         2     1     1           1 1       18
19 10           1                               1                         1 2                 1         1       1 1     1   19
20 13               2 1   1 1         1                           1   1                         1         1       1   1 1   20
21 10       1           1 1               1 1                     1 1                       1   1                 1         21
22 8               1             1                 1 1 1   1     1         1                                               22
23 14   1                 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1                       1   23
24 8                               1                               1           1 2   1                             1 1     24
25 9           1             1           1 1           1         1       1             2                                   25
26 9               1           1                   1                       2     1           1   1                     1   26
27 10                         1   2                     1           1       1                   1     1           1   1     27
28 16     2     1       1   2         1   2       2   1     1         1                   1 1                               28
29 9             1                 1           1       1         2           2                                           1 29
30 10                   1             1                                 1   1 2         1 1             1           1       30
31 10           1     1       1         1       1                               1 1                           1     1     1 31
32 12 1                     1                 1               1   1                       1   1   1       1   1     1 1     32
33 7 1                           1 1                         1           1             1                               1   33
34 13         2     1         1 1     1     1 1                   1             1               1     1     1               34
35 13 1                                     1         1 1                   1 1           1   2 1 1     1     1             35
36 9       1             1             1   1                 1         1                   1     1                     1   36
37 9                         1             1       2                   1         1                           1       1 1   37
38 11           1                       2         1       1 1         1   1           1                 1       1           38
39 8 1       1       1                                 1                                       1     1   2                 39
40 10   1 1   1   1   1                           1       1 1               1       1                                       40
41 5                     1     1                       1                                         1           1             41
42 10     1   2               1 1             1     1           1                                     1       1             42
43 11 1                     1           1   1   1           1               1               1             2             1   43
44 14   1     1 1 1           1                     1           1                   1 1 1       1       1 1         1       44
45 14                                     2   1 1     1   1   1             1 1       1 1                       2         1 45
46 13           1           1 1     1 1         1           1       2               1                           1   1 1     46
47 7                       1                       1                         1       1     1     1                       1 47
48 13   2 1             1 1     1             1                                   1       2       1 2                       48
49 11     1           1         1         1   1                       1       1 1   1             1                   1     49
50 11 1                         1       1           1       1   1                 1               1         1     1   1     50
51 11               1     1                 1     1               1                 1         1       1 1 1 1               51
52 3                                                                       1   1                                   1       52
53 15       2     1     1     1     1                         1         1 1                 1   1 1         1 1   1         53
54 6       1         1             1               1                   1     1                                             54
55 10                   1   1           1               1 1                 1         1 1       1 1                         55
56 10           1           1                                 1           1             1     1           1   1   1     1   56
57 8                                       1     1     1             1 1       1                 1   1                     57
58 9     1 1                                       1   1                             2       1                   1   1     58
59 14   2       2 1                   1               1         1 1   1   1                             1       1 1         59
60 13         1           1         1                 1 1     1 1           1   1         1         1       1 1             60
61 14         1 1   1 1                     1     1                                       1 1   1     1   1 2       1       61
62 6 1         1                                 1       1           1             1                                       62
63 12 1         1     1 1     1       1                                 1         2                 1     1               1 63
64 17       1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1                 1   1   1   64
65 16   1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1     1                 2                 1   65
66 14 1   1               1       1 1 1     1                       1                 1             2   2               1   66
67 12                       1               1           1 1 2           1   1               1         1         1     1     67
68 11             1                       1 1             1     1     1 1                           1       1   1   1       68
69 12         1             1       2             1   1   1             1 1   1   1 1                                       69
70 15       1                             1           2 1     2 1         1         1 1   1         1   1   1               70
71 7         1         1       1         1                 1                                                   2           71
72 16                 1                       2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1         1 1                 72
73 16           1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1                     1           73
74 3                       1                       1                 1                                                     74
75 15         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1                       1               1 1             75
76 5     1           1             1               1 1                                                                     76
77 13                 1         1                           1       1                       2 1   1 1         1 1 1     1   77
78 12     1           1                 1         1 1                     1 1         1         1   1         2             78
79 14 1 1   1                                             1   1 1 1                 1           1   1   1     1         1 1 79
80 9   1 1                   1               1                                         1   1           1 1   1             80
81 7   1                       1         1                         1 1                 1                               1   81
82 13 1       1   1                   1   1     2           1               1   1                 1   1                 1   82
83 14   1   2       2                 1 1                     1     1   1     1                 1 1         1               83
84 9   1             1       1                 1   1 1                         1     1                     1               84
85 7                   1     1 1                                             1             1 1                   1         85
86 14     1           1 1         1 2   1           1         1         1               1           1                     2 86
87 13 1                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1       1                     1           1 87
88 11                             1     1       1     2           1                                 1     1     1     2     88
89 11     2   2                 2             1         1                               1                         1   1     89
90 14     1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1               1       1           1                   90
91 12   1               1             1                           1             3                     1 1         1 1 1     91
92 7                                     1                     1   1             1       1               1   1             92
93 12             1               1   1       2           1       1 1               1                       1     1 1       93
94 8               1       1         1                   1                         1       1 1   1                         94
95 4                                     1 1 1                                                                           1 95
96 11         1   1       1   1           1                     1     1   1               1                       1   1     96
97 7             1                       1                 1           1                                 1 1     1         97
98 12 1 1                         1             1             1       1           1   1             2 1                   1 98
99 9 1                 1           1             2   1         2           1                                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng