BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                 1             1   1                       2                         1                   1         1   00
01 7 1   1       1                   1                 1                     1   1                                         01
02 11       1           1                   1   1         1           1 2         1       1       1                         02
03 15               1 1   1                               1                       2   1       1   1 1   2     1       1 1   03
04 9       1           1       1   1               1                                 1             1   1 1                 04
05 4                               1         1 1   1                                                                       05
06 18     1           2                         1           1       2   2         1 1             1 1       1     1 1 1 1   06
07 8     1             1           1                                 1                     1         1             1     1 07
08 7                         1                 1 1               1           1   1                             1           08
09 10           1   1     2       1             1                               1               1             1     1       09
10 11               1                                     1   1 1                 1         1     1 1     2     1           10
11 6     1       1                                         1       1           1                     1                     11
12 5                 1                               1                                         1       1 1                 12
13 11 1                               1     1               1         1                       1 1 1   1         1     1     13
14 18                       2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1     1   2   1               14
15 12             1 1     1                       2               1   1                 1                   2       1 1     15
16 11     1 1             1         1             1             1                           2   1                   1     1 16
17 13                 1 2   1         1       1 1                       1             1     1   1                 1   1     17
18 8         1             1   2 1               1   1                     1                                               18
19 15       2         1                             2       1                         1   2     1       1 1 1 1       1     19
20 10   1                                 1 1     1                         1     1 1       1                     1 1       20
21 12         1     2   1       1   1 1                   1       1                           1           1   1             21
22 8                   1   2             1       1       1             1         1                                         22
23 11   1       1                     1   1 1                 1                         1 1                 1   1       1   23
24 11     1           1                     1 1   1                     1           1                       1       1 1 1   24
25 10           1     1         1             1 1   1 1                                         1   1           1           25
26 7           1                                               1           1     1 1       1 1                             26
27 9   1           1             1   1                   1     1           1       1           1                           27
28 10           1         1   1 1                                         1 1   1               1 1             1           28
29 8     1         1         1         1     1 1 1               1                                                         29
30 6               1                           1   1     1                                                 1       1       30
31 7             1           2                                       1         1               1 1                         31
32 9 1                                           1           2         1   1                     1       1         1       32
33 19 1   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2           1           1   1                 1   33
34 21           1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2         1               3 34
35 16                       1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     1       1   1 1           35
36 13               1   1 1           1         1         1 1       1                         1       1   1 1         1     36
37 11   1 1       2                 1                 1 1             1       1                     1           1           37
38 11 1 1     1                   2           1 1                   1           1   1               1                       38
39 16   1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1               1           1       39
40 14   1               1   1                               2       2               1 1 1 1                             3   40
41 10 1   1       1       1                 1                             1 2                   1                         1 41
42 8                             1       1         1                           1 1           1 1                         1 42
43 13         1                 1         1           1     1 1           1 1   1         1   1                   1 1       43
44 12                     1                     1 1     1       2   1 1   2   2                                             44
45 7               1 1       1                                                       1       1             1     1         45
46 10         1           1                       1 1                       1   1       1 1                       1       1 46
47 6 1         1   1               1                     1                                           1                     47
48 11           1                     1 1                           1   1 1                   1       1     1       1 1     48
49 15       1                         1   1 1               2   1       1                     1   1   2   1     1   1       49
50 8                   1                   1             1 1                             1           1             1 1     50
51 9   1         2               1                                 1                 1                 1               1 1 51
52 11                         1 1     1     1                 1         1       1                   1         1   1   1     52
53 11 1 1       1                                             1   1                         1       1 1             1 1   1 53
54 16         1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                       1 1 1         1     54
55 9     1 1                                         1 1                     2     1                                 1 1   55
56 18   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       1 1   1       1           56
57 9                       1     1 1   1             1           1           1                         1             1     57
58 12   1                 1                             1 1 2   1     1                 1     2                     1       58
59 6       2                                                         2       2                                             59
60 11       1   1             2                       2       1                 1           1     1 1                       60
61 7                     1               1           1 1 1                                                     1 1         61
62 10       1     1     1 1             1           1                                 1                 1     1   1         62
63 13 1                 1 2                           1             1     1           1         1         1 1 1     1       63
64 16 1         1                           1       1     1   1         1 1         1                           2       2 3 64
65 11                       1           1     1 1   1           1 1       1                           1   1   1             65
66 16 2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1                 1                   1       1   66
67 12     1   1         1       1   1                       1                   1       1   1       1   1       1           67
68 12 1         1                       1 1               1   1                     1   1 1                 1 1   1         68
69 11               1 1     1 1           1                                             1 1 1         1 1         1         69
70 15   1       1           2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   1               1         70
71 5               1                           1       1                         1                       1                 71
72 8                       1       1 1   1 1       1             1                               1                         72
73 7             1                                     1         1   1       1                                   1       1 73
74 12     1 1                     1     1   1 1       1             1                               1 1 1   1               74
75 9                         1 1 1       1 1                             1                   1           1           1     75
76 10 1                       1   1 1 1             1                                     1 1             1   1             76
77 6     1   1 1                                                                               1                 1 1       77
78 11             1                     1               3                   1       1 1                     1   1       1   78
79 9       1                               1   1             1   1             1         1     1                       1   79
80 8             1                     1         1 1                             1   1 1         1                         80
81 5     1                                               1                 1       1                             1         81
82 11       1                     1     1     1       1       1       1                 1                 1               2 82
83 16 1                     1                 1                     1   1       1   1               2 2     1 2       1 1   83
84 14     1           2       1                       1         1           1           1   1 1   2     1     1             84
85 12   1   1     1                 1         1   1                         1       1 1                     1 1           1 85
86 6 1     1                                           1 1               1               1                                 86
87 12   2     1                         1                 1   1       1       1 1                   1           1         1 87
88 4             1                                                   1                   1   1                             88
89 6     1           1                               1   1   1         1                                                   89
90 6               1 1 1       1                   1                                                 1                     90
91 13   2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1                                                 91
92 14       1 1       1                     1 1                             1 1       1 1   1   1             1   1   1     92
93 9 1       1 1               1                     1 1                             1               1 1                   93
94 7             1     2     1 1         1                                         1                                       94
95 9             1           2   1     1     1                             1       1 1                                     95
96 15   1     2 1                   1     1             1   1                 1   1   1 1                         2     1   96
97 11 1       1 1   1               1 1                         1 1           1         1           1                       97
98 12                           2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1                 1             98
99 14         2           1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1                         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng