BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9   1                             1                                                   1 1   1           1   1       2   00
01 11                 1                         1           1 3         1     1             1 1                           1 01
02 16                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1             02
03 12                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1                 1       03
04 7     1                                 1 1   1             1           1                       1                       04
05 13       1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1                               05
06 12         1                       1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1         06
07 16       1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1               1 07
08 8                   1                   1           1             1                         1 1     1         1         08
09 16 1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1       1 09
10 9                           1             1     1         2     1   1           1                                 1     10
11 10     1 1       1             1                 2               1     1               1         1                       11
12 13         1 1 1 2         1                     1       1 1                     2                                     2 12
13 10                     1             1                 1 1     1                 1 1       1     1                   1   13
14 12       1       1 1 1           1   1     1                     1                           1               2       1   14
15 9           1               2           1       1                       1 1                             1         1     15
16 12     1                   1 1   1       1 1           1 1                                         1 1     1     1       16
17 6               1                       1                 1         1     1                               1             17
18 10       1                       1 3                 1             1         1                   1                     1 18
19 9               1                                         1                 1     1         1 1 1               1 1     19
20 13         1       2 3             1             1   1             1                             1       1     1         20
21 7     1               1   1                                   1               1   1                             1       21
22 7             1                                           1               1     1                   1   2               22
23 16       1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1                 23
24 13   1                                 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                   24
25 15         1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1           25
26 14           1               2       1     1     1 1             1     1                     1               1   1     2 26
27 11                   1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1                     27
28 11             1       1                   1 1   1                       1           1       1         1 1             1 28
29 13     1         1           1   1           1                 1 1                               1   2   1 2             29
30 15             1 1                       1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1   30
31 6           1                             1                       1                   1   1             1               31
32 11                                 1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1   32
33 14   1     1     1             1       1   1   1                       2               1       1 1         1       1     33
34 10 1 1 1                       1                             1                 1           1         1             1   1 34
35 15   2         1   1       1             1           1       2       1     1             2         1     1               35
36 11         1       1       1         1   1           1                   1     1                   2   1                 36
37 10                         1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1                 37
38 9                     1   2       1           1   1               1 1                             1                     38
39 13   1                     2       1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1       39
40 13 1           1             1                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1       1   40
41 16 1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1 41
42 6             1                 1                                   1       1                                 1   1     42
43 9   1     1   1                                             1 1   1         1         1                         1       43
44 8                                           2         1 1           1                   1       1                   1   44
45 16 1         1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1       45
46 12     1                           3       1                                         1       1 1     1         1 1   1   46
47 10       1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1                                     47
48 6   1           1                                                                 1       1       1         1           48
49 7                                     1 1             1   1                 2     1                                     49
50 7       2     1     1                           2   1                                                                   50
51 5           1         1           1 1                                                                       1           51
52 12 1         1               1   1         1               1   1       1       1               1               1       1 52
53 13     1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1                             53
54 12                 1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1             1       54
55 13       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1       55
56 9   1   1 1     1             1                         1           1                                 1           1     56
57 7                           1                                         1       1       1       1   1 1                   57
58 8 1                                 1 1                                 1           1             1   1         1       58
59 10       1 1   1                             1     2     1                                         1   1           1     59
60 12               1         1                 1       1                             1     2     1       1   1 1     1     60
61 10 1         1       1                 1   1                               2     1               1         1             61
62 9       1           1   1       1     1                   1             1             1               1                 62
63 9               1             1                             1     1 1     1           1       1             1           63
64 8             1             1     1                   1       1 1             1                   1                     64
65 5 1   1                               1       1                                                                       1 65
66 9 1                           1 1         1       1     1                       1                             1   1     66
67 9 1                     1       1                 1   1 1             1           1                               1     67
68 7   1                                         1   1                             1       1     2                         68
69 6     1   1                                   1   1                     1                                 1             69
70 11   1                   1               1     1     1   1         1 1                           1     1         1       70
71 10     1             1   1                     1                                     1   1   1       1           1 1     71
72 17         1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1 72
73 4     1                                                     1                                               1         1 73
74 11 1         1             1           1     1                   1               1       1         1     1 1             74
75 10                       2     1         2               2       1         1                                           1 75
76 10             1                                     1             1 1 1     1       1   1       1               1       76
77 12                       1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1 77
78 12                                               1           1 1     1         2   1               1       1 2         1 78
79 8     2                                                                 1                 1         2         1 1       79
80 11     1 1           1                 1           1         1                     2 1                         1   1     80
81 11             1       1                               1                         1     1     1   1       1   1       2   81
82 15     1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1                 1     1       82
83 7       1               1       1 1             1                                             1               1         83
84 8 1       1       1   1                         1 1               1                                                 1   84
85 11 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1                         1         85
86 14 1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                           86
87 17   1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1               1     87
88 7                 1           1       1 1                             1 1         1                                     88
89 14 1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                     1             89
90 10               1         1   1                 1     1                   1                                     1 1 2   90
91 10       1   1           1                               1   1         1                     1 1     1 1                 91
92 12                   2                             1   1 1         1         1 2   1 1                         1         92
93 13   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1                   93
94 11     1     2           1                             1       2       1                   1           1       1         94
95 8                                                     1     1 1                                       1 1           3   95
96 11 1 2       1 1   1                                               1     1   1                             1   1         96
97 10 1 1                       1 1 1   1                                                       2           1   1           97
98 11                                 1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1     98
99 9             1                               1                   1                       1 2     1               2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng