BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                       1 1     1                   1       1   1             1     1             1     2               00
01 9 1   1     1         1             1 1                                         1   1       1                           01
02 12                             1     1   1       1                           1 2 1   1     1                         2   02
03 16 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1             1               03
04 12     1                       1                   1             1                           1     1 1 1 1   1     1   1 04
05 11   1                             1                 1       2         1               1         1       1         1   1 05
06 8           1         1         1 1                 1       1                             1     1                       06
07 14                       1         1                   1         3 1                 1         1     1   1 1         1 1 07
08 14     1   1               1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1                       1 08
09 9   1   2           2     1 1                                                     1                     1               09
10 10               1                   1             1           2   1                     1       2   1                   10
11 9                 1                 2                 1       1         1   1         1                         1       11
12 10             1   1 1     1   1   1                                   1       1                               1   1     12
13 16 1   2             1       1   1                                 1   2     2   2             2               1         13
14 17           1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                         1   2     1         14
15 9                                 1                             1   1                     1 2   1             1       1 15
16 8                     1       1             1                         1     1         1                     1       1   16
17 11     1 1                     1 1 1 1       1           1                               1     2                         17
18 13       1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                                       1 1                     18
19 9     1 1 1           1                           1     1     1                                   1     1               19
20 11   1       2             1 1                                   1       1 1         1     1                         1   20
21 11                   1 1       1                   1 1       1             1 1 1                   2                     21
22 12   1     1           1     1                             1   1 1               1           1       1               1 1 22
23 14 1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2                               1       1       23
24 9       1                 1         1       1   1                             1                                 1   1 1 24
25 6           1                                                   1         1 1     1                     1               25
26 9 2       1       1                                   2                       1                           1   1         26
27 7   1                 1               1                   1                   1           1 1                           27
28 12         1         1 1   1                           1     1           1             1   1           1         1 1     28
29 6                                       1                         1     1   1       1                       1           29
30 12 1 1             1 1                           1                         1 1             1     1       2         1     30
31 14         1 1 1               1     1             1   1 2 1                           1           1         2           31
32 8         1                     1     2     1           1           1                                       1           32
33 8       1               1 2               1                         1   1                       1                       33
34 13 1       1     1 1 1   1                         1                 1 2       1         1               1               34
35 10 1                         1             1 2                     1                 1       1     1               1     35
36 13           1     2             1                           1             1     1   1           1     1     1         2 36
37 5   1     1   1                               1             1                                                           37
38 11           2     2                                         1                       1     1     2               2       38
39 15 1 1     1             1                                       1       1 1     1       1         1 2     1 1 1         39
40 8     1 1       1       1 1                       1                                         1                         1 40
41 11                         1 1                 1               1   1 1     1       1     1                 1     1       41
42 11                 1 1   1       1     1 1                         1             1 1         1                       1   42
43 8             2               1 1           1   1         1                                   1                         43
44 16               1                         1   1   1         1 1   1       1 1       1         1           1   1   1 2   44
45 9                               1     2               1   1               1       1                 1 1                 45
46 13               2     1                             1         1                 1         1     1   2             1 1 1 46
47 11                                     1     1         1           1       1                 1         1 1     1 2       47
48 16                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               1         1     1       48
49 7                 1     1                   1     1   2                                                               1 49
50 9   1 1                     1     1   1           1                 1             1               1                     50
51 17 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1                     1       1     1   1     1       1   51
52 18       1 1 1 1 1                       1           1   1                     1   1   1   1 1     2 1     1         1   52
53 9 1 1   1           1     1                                   1                   1 1               1                   53
54 14   1                           1 1         1                 1     1   1                       2   1       1 1 1 1     54
55 6   1     1                       1                     1                               1           1                   55
56 10           1     1     1           1                             1     1   1         1                   1         1   56
57 14   1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         1         1                 1             57
58 11               2           1   1         1 1       1                 1 1             1                     1           58
59 4                   1     1                               1                               1                             59
60 8   1         1                         1         1                           1   1             1     1                 60
61 10                 1     1     1     1                 1   1   1           1                                 1         1 61
62 10     1       1           1                           1           1   1 1                   1 1               1         62
63 8                     1             1     1                         1           1       2     1                         63
64 12                 1               1       1   1   1                 1       1 1       1   1     1         1             64
65 10     1     1         1               1       1         1                 1     1                 1                   1 65
66 12               1           1 1   2     1               1 1     1                       1 1                       1     66
67 6                     1 1                               1   1                           1                         1     67
68 14                       1                 1     1                 1   1       1   2               1   1     1 2     1   68
69 9             1 1                       1   1 1         1                                           1 1       1         69
70 14   1           1                   1 1           1         1   1     2         1     1                   1 1     1     70
71 15   1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1             1                     2         1   71
72 9   1         1       1               1           1                         1     2                           1         72
73 8 1                                     1     1                     1                   2   1               1           73
74 14       1           1             1 1     1       1       1           1   1         1 1               1           1   1 74
75 10           1       1   1 1                     1             1       1               1                     1         1 75
76 13                 1             2                   1   2             1       1 1 1         1   1         1             76
77 7               1           1           1                           1       1                         1         1       77
78 12               1     1                                       1             1   1     1     1 1                 1 1 2   78
79 8                     1     1                         1   1     1                             1                 1     1 79
80 17 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1         1       1   1     80
81 8                   1                                   1 1   1     1               2                     1             81
82 6     1                                               1       1                         1     1       1                 82
83 5         1   1                                                                                     2 1                 83
84 7           1   1             1     1                                                 1       1             1           84
85 14           1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     1                       1 1     1         85
86 9     1   1                                   1 1   1                   1   1                 1                   1     86
87 8 1       1                         1     1   1             1                                       1           1       87
88 11 1                   1         1     1       1 1   1                         1     1                         1 1       88
89 14                       1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1               1 1       89
90 10           1                             1   1     1 1       1               1                   1     1             1 90
91 10                       1   1   1           1 1         1 1 1                       1                       1           91
92 13           1                         1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1                         92
93 11       1           2                     3                                           1                   1     1 2     93
94 6                 1                                       1     1                 1           1       1                 94
95 12     1 1               1             1     1             1         2   1                 1       2                     95
96 8 1                               1     1           1             1     1                             1   1             96
97 11             1       1               1     1   1   1       1     1     1             1   1                             97
98 7     1                 1                       2                       1         1   1                                 98
99 10                 1                       1   1         2       1 1             1                     1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng