BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6                                 1               1       1     1 1                       1                             00
01 10                   1             1       1             1 1               1         1                           1 1   1 01
02 11       1                 1                 1         1     1     1                 1 2     1                         1 02
03 11 1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2                       1     03
04 9           1     1   1 1               1           1                 1         1       1                               04
05 8                     1 1                         1     1 1               1 1             1                             05
06 13       1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                                               06
07 12           1         1             1 1                       2                 2       3     1                         07
08 15     1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                         1     1   2   08
09 16   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1     09
10 9                   1           1           1             1   1 1   1 1                       1                         10
11 11     1 1     1                                         1                         2     1   1 1           2             11
12 13   1 2 1       1                           1           1                   1       1   1               1   1       1   12
13 8 1 1                   1                                           1 1   1                           1           1     13
14 10 1     1 1 1             1               1                                     1                 1   1           1     14
15 12 1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                                     15
16 16         1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2     2 1   16
17 11     1             1   1           1                     1     1       1                             1     1     1   1 17
18 10   2                   1                     1   1 1                         1 1                   1 1                 18
19 14 1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               1               19
20 22 1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 2       20
21 6           1                               1               1               1             1     1                       21
22 8           1   1                     2       1                               1               1             1           22
23 13                               1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1                     23
24 10                           1                     1         1                   2 1       1   1 1         1             24
25 9           1             1       1       1         1 1             1                                             2     25
26 7               1   1                             1             1             1                         1   1           26
27 14 1       1                     1 1         1                                     2   1             1 1   2         1 1 27
28 8 1       1                         1           1           1           1             1           1                     28
29 9     1                                 2         1                 1         1       1                               2 29
30 8           1 1             1           1           1   1                                     1   1                     30
31 12                     1 1       1       1       2       1                     1   1                     1   1   1       31
32 10                             1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 1       32
33 7   1 2                                                             1                       1     1                   1 33
34 15                   3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                 34
35 8                                   1     1         1   1           1                       1   1       1               35
36 14       1     1 1   2                       1               1   1               1   1               1   1       1 1     36
37 8     1     1                   1             1         1               1                       1             1         37
38 17 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1                 38
39 10                 1           1                         1 1   1                 1                 1 2       1           39
40 14   1     1                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1     1   40
41 16     1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 1       41
42 14         1     2             1                                       2     1         1   1     1 2     1           1   42
43 16     1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1             43
44 13           1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1         44
45 10   1     1                 1     1                                             1   1               1         1   1   1 45
46 8         1                               1           1                             1             1       1         1 1 46
47 12                 1               1 2             1 1       1           1     1               1 1           1           47
48 10       2   1 1             2         1             1               1                               1                   48
49 8       1                   1 1     1                       1       1                                           1     1 49
50 14 1     1     1     1                 1           1   1       2                             1     1     1           1 1 50
51 17   1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1               1 51
52 14 1                           1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1         52
53 17             1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1   53
54 6                 2                         2             1                                                     1       54
55 11 1       1                         1   1               1       1                 1   1     1 1                       1 55
56 6       1   1             1                 1       1 1                                                                 56
57 5 1                               1                                                               1           1     1   57
58 14             1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1           58
59 11     1       1                                       1           1 2     2                   1         2               59
60 12         1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1                 1 1       60
61 12   1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1                 61
62 15       2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1 62
63 13 1   1     1           2             1   1             1               1     1                             1   2       63
64 14                                       2       1 2 2                         2                       2   1     1   1   64
65 11 1               1       1     1 1                   1     1 1                                 1           1   1       65
66 14                 2                       1       1               1                       1 2             3       2 1   66
67 7     1               1                   1                       1   1                     1   1                       67
68 13       1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1               68
69 9   1   1         1   1 1     1     1                         1             1                                           69
70 8                     1                 1   1   1   1                 1               1       1                         70
71 7               1             1                               1             1     1               1 1                   71
72 15                             1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1 72
73 7           1     1                             1                           1             1 1   1                       73
74 9               1 1                           2 1 1                                                 1     1       1     74
75 5                                                 1               1                   1       1               1         75
76 9                 1     1   1               1                   1     1                         1   1           1       76
77 10                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1                                 77
78 13             1         1         2 1                   1                                 3 1     1           1     1   78
79 8     1         1     1                                                       1 1   1                         1   1     79
80 8   2             1       1           1                                                   1             1 1             80
81 14               1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1               81
82 4     1                                             1                                       1             1             82
83 5                         1                           1 1         1                                                 1   83
84 10               1 1   1         1             1               1 1                                           1   1 1     84
85 12         1   1         1 1     3                                   1 1               1           1     1               85
86 11                         1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1                 86
87 8 1           1         1   1 1           1     1                                                                   1   87
88 7                                                   1     1 1                     2                 1   1               88
89 12 1       1         1             2           1 1     1                       1   1           1               1         89
90 12                           1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1       1   90
91 6   1                     1                                           1                 1         1         1           91
92 7             1               1           1               1                     1   1                 1                 92
93 8         1           1                     1         1                 1   1                 1                       1 93
94 9   2                                                                   1             1   1   1 1                 1 1   94
95 15 1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1                 1 95
96 9           1                                 1                 1         1         1     1     1   1       1           96
97 5                                                     1                   2         1                     1             97
98 8   1         1                     1       1         1               1     1         1                                 98
99 5                   1                     1         1                         1                                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng