BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 6                 1               1       1     1 1                       1                                             00
01 11   1             1       1             1 1               1         1                           1 1   1   1             01
02 10         1                 1         1     1     1                 1 2     1                         1                 02
03 10           1         1     1 1                 1   1                     2                       1       1             03
04 9 1   1 1               1           1                 1         1       1                                     1         04
05 8     1 1                         1     1 1               1 1             1                                             05
06 12 1 1 1   1             1     2                   1     2                                                     1 1       06
07 13     1             1 1                       2                 2       3     1                             1     1     07
08 12   1 1     1                     1       1       1       1     1                         1     1   2                   08
09 14 1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1                     09
10 12   1           1           1             1   1 1   1 1                       1                           1   1 1       10
11 9                                       1                         2     1   1 1           2             1               11
12 8                           1           1                   1       1   1               1   1       1                   12
13 7       1                                           1 1   1                           1           1                   1 13
14 8         1               1                                     1                 1   1           1               1 1   14
15 13             2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                                             1 1     15
16 15         1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2     2 1                   16
17 13   1   1           1                     1     1       1                             1     1     1   1             3   17
18 9       1                     1   1 1                         1 1                   1 1                 1               18
19 14   1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               1                 2             19
20 22 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 2       1         2   2 20
21 5                           1               1               1             1     1                                       21
22 7                     2       1                               1               1             1                         1 22
23 13               1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1                                     23
24 12           1                     1         1                   2 1       1   1 1         1                     1   1   24
25 11         1       1       1         1 1             1                                             2         1 1 1       25
26 6   1                             1             1             1                         1   1                           26
27 14               1 1         1                                     2   1             1 1   2         1 1   1       1     27
28 7                   1           1           1           1             1           1                                   1 28
29 11                       2         1                 1         1       1                               2       1   1 1   29
30 6           1           1           1   1                                     1   1                                     30
31 12     1 1       1       1       2       1                     1   1                     1   1   1                       31
32 12             1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 1             1 1       32
33 4                                                   1                       1     1                   1                 33
34 15   3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                                 34
35 11                   1     1         1   1           1                       1   1       1                   2       1   35
36 11   2                       1               1   1               1   1               1   1       1 1                     36
37 8               1             1         1               1                       1             1               2         37
38 12             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1                                 38
39 12 1           1                         1 1   1                 1                 1 2       1               1 1         39
40 14               1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1     1 40
41 14   2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 1                       41
42 14             1                                       2     1         1   1     1 2     1           1   1         1   1 42
43 15           1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1             43
44 13                         1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1                     1   44
45 10           1     1                                             1   1               1         1   1   1 1             1 45
46 9                         1           1                             1             1       1         1 1 1             1 46
47 13 1               1 2             1 1       1           1     1               1 1           1           1               47
48 7           2         1             1               1                               1                           1       48
49 8           1 1     1                       1       1                                           1     1           1     49
50 11   1                 1           1   1       2                             1     1     1           1 1                 50
51 16   1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1           51
52 14             1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                       1 52
53 16 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1           1       53
54 9 2                         2             1                                                     1           1   1   1   54
55 12                   1   1               1       1                 1   1     1 1                       1   1       1 1   55
56 6         1                 1       1 1                                                                     1         1 56
57 6                 1                                                               1           1     1   1         1     57
58 13                   1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1                           58
59 14                                     1           1 2     2                   1         2               1 1 1 1       1 59
60 10       1               1 1                 1   1           1       1       1                 1 1                       60
61 11     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1                 1       1       61
62 14           1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1         1       62
63 11       2             1   1             1               1     1                             1   2             1         63
64 16                       2       1 2 2                         2                       2   1     1   1   1     1         64
65 10 1       1     1 1                   1     1 1                                 1           1   1                       65
66 15 2                       1       1               1                       1 2             3       2 1       1           66
67 7     1                   1                       1   1                     1   1                                   1   67
68 14         1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1                 1           1 68
69 7 1   1 1     1     1                         1             1                                                           69
70 11     1                 1   1   1   1                 1               1       1                           2           1 70
71 7             1                               1             1     1               1 1                       1           71
72 16             1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1   1             72
73 8 1                             1                           1             1 1   1                       1             1 73
74 12 1                           2 1 1                                                 1     1       1     1   2   1       74
75 6                                 1               1                   1       1               1           1             75
76 9 1     1   1               1                   1     1                         1   1           1                       76
77 10     1 1 1                       1 1               2 1     1         1                                                 77
78 13       1         2 1                   1                                 3 1     1           1     1   1               78
79 8     1                                                       1 1   1                         1   1           1     1   79
80 9 1       1           1                                                   1             1 1             1   1   1       80
81 17     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1                 2   1   1     81
82 4                                   1                                       1             1                           1 82
83 6         1                           1 1         1                                                 1       1           83
84 11 1   1         1             1               1 1                                           1   1 1           1       1 84
85 10       1 1     3                                   1 1               1           1     1                               85
86 13         1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1                 1         1     86
87 6       1   1 1           1     1                                                                   1                   87
88 8                                   1     1 1                     2                 1   1                   1           88
89 14   1             2           1 1     1                       1   1           1               1             1 1 1   1   89
90 13           1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1       1         1         90
91 8         1                                           1                 1         1         1               1     1   1 91
92 8             1           1               1                     1   1                 1                       1     1   92
93 9     1                     1         1                 1   1                 1                       1           2     93
94 8                                                       1             1   1   1 1                 1 1             1     94
95 13     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1                 1           1 1   95
96 9                             1                 1         1         1     1     1   1       1             1             96
97 7                                     1                   2         1                     1                     1   1   97
98 8                   1       1         1               1     1         1                                             2   98
99 8   1                     1         1                         1                                       1   1     2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng