BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 21 1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   00
01 21 3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 01
02 23       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1     02
03 6               1                     1           1                   1                 1                     1         03
04 18 2       1                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1       04
05 14 1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1         1       1       05
06 16                         1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     06
07 15       1 1 1                             1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   07
08 12         1 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1                   1     08
09 18                   1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1 09
10 17           1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 10
11 18           1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         11
12 18 1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1   12
13 13   1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   1               1             1     13
14 18     1   1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                 14
15 21 2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1 15
16 20       1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   16
17 21   1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                   17
18 16           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1     18
19 12     1 1   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1                               19
20 14         1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   20
21 17           1         1       2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1     21
22 18     2       1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1     22
23 19       2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1     23
24 19     1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   24
25 15   1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1   25
26 19   1           1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1 26
27 15       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1             27
28 16   1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 28
29 18         1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1 29
30 12     1   1     1         1                           1 1                                       1           2   1 1   1 30
31 26           1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2   31
32 13 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1                                   2       32
33 15       2             1                   1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1       33
34 17       1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1             34
35 15 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1               35
36 17   1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       36
37 12     1       1               1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1     37
38 20     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1   38
39 20   1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1         39
40 13   1             1   1       1       1   1               1               1 1 1                           1       1   1 40
41 15       1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1   41
42 18   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                         42
43 9     1                         1     2   1         1           1                                         1       1     43
44 18     1                   1     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1 44
45 9 1                                                     1   1   1                   1         1 1 1     1               45
46 13 1             1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2     1             46
47 17 1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   47
48 17       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2               48
49 19 1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                 49
50 14 1   1           1         1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1         50
51 12       1 2 1                             1                           1   1           1       1 1 1           1         51
52 13           1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1           52
53 15                       1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1   53
54 17 1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1 54
55 14 1 1     1               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1               55
56 13   1                             1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1     56
57 20 1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2       57
58 12         1   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1                       58
59 12 1         1           1   1   1               1   1         1       1                             1 1 1               59
60 8                               1   1       1                   1 1       1     1     1                                 60
61 15     1                           1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1 61
62 15   1           1 1       2                 1   2   1                           2       1                   1   1   1   62
63 21   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                     63
64 16                   1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1         64
65 10                               1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1       65
66 17             1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1 66
67 15     1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1 67
68 24   1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1 68
69 20   1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1 69
70 19   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1               70
71 12   1       1   1   2               1           1   1     2             1                                             1 71
72 20   2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3           72
73 18           1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1         73
74 11     1   1           1       1   1       1   1     1                           1     1                               1 74
75 13 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                           1           1               75
76 11     2                 2                   1     1     1 1               1           1                         1       76
77 16               1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1     77
78 9                           1         1                         1             1         1     1 1         1         1   78
79 11   1                         1       2                                 2     1     1 1       1         1               79
80 20 1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1 80
81 11 1             1     1                         1       1 1       1               2         1                         1 81
82 14     1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2               1           82
83 20     1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       83
84 23 1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1       84
85 15   1 1             1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 85
86 18 1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1             86
87 14           1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1   87
88 20       3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1         88
89 13     2     1     1 1               1                 1       1                           2   1           1     1       89
90 11             1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                           90
91 17 1           1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1 91
92 29       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1         92
93 9         1       1   1                               2     1 1                       1   1                             93
94 15           1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     94
95 14       1 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1       1               95
96 13     1     1     1         1 2   1                                 1                 2                 1   1         1 96
97 20                       1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2 97
98 11                   1     1         1                       1       1                     1     1     1         2   1   98
99 20   2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng