BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   1             1 00
01 18 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   01
02 24     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1 02
03 6                     1           1                   1                 1                     1         1               03
04 18             1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1 04
05 11   1     1                     1           1 1     1                         1         1       1         1           1 05
06 20         1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1         06
07 15                         1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2         07
08 10       1       1                   2     1       1       1 1                 1                   1                     08
09 20   1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1       09
10 17       1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1               10
11 20     1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         11
12 14             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   12
13 13         1                         1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1           13
14 16         1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     14
15 19           1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1     15
16 21   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1 16
17 24   2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         17
18 15     1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1                     18
19 11           1 1       1           1 1         1           1           1 1                                       1 1     19
20 14   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   20
21 19     1       2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1     21
22 17             1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1 22
23 17 1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1           1       1 23
24 17       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1         24
25 17 1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1       1       1 1 25
26 21   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       26
27 13 1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1               1             27
28 15         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 1               28
29 17   1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1 29
30 12         1                           1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 30
31 26   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2         31
32 16   1   2   1           1     1 1               1   1       1                                   2       2 1   1         32
33 14     1                   1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1           1           33
34 19                     1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1         34
35 15     1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   35
36 17 1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1               36
37 12             1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1       37
38 19 1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1         38
39 20         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1   39
40 14 1   1       1       1   1               1               1 1 1                           1       1   1 2               40
41 15                 1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1                 1 41
42 16   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                           1 1       1   42
43 9               1     2   1         1           1                                         1       1       1             43
44 19         1     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     44
45 9                                       1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           45
46 14 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1       46
47 19       1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     47
48 20     1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1 48
49 19 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1       49
50 14 1         1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1                     2   50
51 12                         1                           1   1           1       1 1 1           1               1 2 1     51
52 15   1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1     52
53 17       1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1   53
54 19 1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2   54
55 12         1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1                         1     55
56 14                 1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1               1 1   56
57 17               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                       57
58 9     1   1                           1 2           1     1                   1 1                                       58
59 14       1   1   1               1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   1     59
60 11               1   1       1                   1 1       1     1     1                                   1       1   1 60
61 14                 1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                 61
62 14 1       2                 1   2   1                           2       1                   1   1   1                 1 62
63 18 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1         63
64 17   1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     64
65 12               1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1             1 1       65
66 18 1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1   66
67 16       1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1           67
68 26 2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1 68
69 20 1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1 69
70 17           1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1 70
71 10   2               1           1   1     2             1                                             1     1           71
72 19       1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 72
73 19 1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1       2 73
74 10     1       1   1       1   1     1                           1     1                               1               1 74
75 11 1 1                 1 1         1         1   1                           1           1                     1       1 75
76 12       2                   1     1     1 1               1           1                         1       1 1     1       76
77 19 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   77
78 10           1         1                         1             1         1     1 1         1         1       1           78
79 11             1       2                                 2     1     1 1       1         1                       1       79
80 22     1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 80
81 11     1                         1       1 1       1               2         1                         1         1   1   81
82 12   1   1                   1           1 1 1             1   1             2               1                     1     82
83 21       1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2           83
84 21     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2     84
85 17   1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2       85
86 19       1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1                       1   1 86
87 18   1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1 87
88 16   1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 1       88
89 11 1 1               1                 1       1                           2   1           1     1               1       89
90 11         1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                           1               90
91 16       1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             91
92 28       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2     92
93 10 1   1                               2     1 1                       1   1                               1         1   93
94 16 1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2   94
95 12 1       1                       1               1     1               1 2     1       1                         1 1   95
96 12 1         1 2   1                                 1                 2                 1   1         1   1             96
97 22       1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2             1 1 97
98 14   1     1         1                       1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1 98
99 19   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1         1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng