BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9                         1               1                       1                     1     1   1 1   1       1       00
01 12       1   1         1         1     1                 1         1                     1 1           1         2       01
02 10                                       1     1 1                 1             1           1               1       2 1 02
03 12         1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1                       03
04 12   1 1       1     1                   1               1       1     1           1     1                   1   1       04
05 11   2     1                             1     1         1 1 2                           1 1                             05
06 7     1                                                                     1 2             1 1                   1     06
07 9     2         1     1       1   1   1                                       1 1                                       07
08 5                             2                     1   1                                                   1           08
09 11             1             2     2                       1                   2                           1 1   1       09
10 15 1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1                   10
11 8                         1         1         1                             2     1 1                         1         11
12 8             1             1                               1                     2   1           1   1                 12
13 11             1     1         1 1     1   1         1           1                                 2             1       13
14 13       1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1                           14
15 16 1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1         15
16 9           1                                   1       1               2         1   1           1 1                   16
17 11     1           1       1                               1 1                       1               1   1     1   1 1   17
18 9             1   1 1     1                         1                               1       1 1         1               18
19 13 1 2             1                           1                           1                   1         1 1     1   1 2 19
20 14                     1   1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1         20
21 13         1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                           21
22 10         1         1   1         1     1               1                         1   1 1                         1     22
23 17             1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1 23
24 10   1   1       1                         1                               1             1               1   2       1   24
25 7     1 1                           1 1     1             1                       1                                     25
26 10   1 1     1                                   2 1         1           1       1   1                                   26
27 11 1           1 1     1     1               1               1           1     1 1               1                       27
28 4                               1     1                   1                                                         1   28
29 10               1         1     2                       1 2                         1     1     1                       29
30 8                               2       1 1                 1     1               1                         1           30
31 10         1       1   2       1                   1         1           1                   1                     1     31
32 8 1       1   1                       1                             1   1     1                   1                     32
33 12     1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1                                         33
34 12 1         1           1                             1 1       2 1                   1                 1 1           1 34
35 14 1                     1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1       35
36 9       1 1 1         1                 1     1     1                       1                                 1         36
37 13                                         1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1   37
38 13           1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1     38
39 10                   1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1                   39
40 17                     1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1   40
41 8                   1   1       1               1 1 1                       1                                       1   41
42 7                                 1                     1                                   1       2     1         1   42
43 18   1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                     43
44 13             1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1       1       2     44
45 9         1     2 1 1     1                                         1         1                                       1 45
46 16   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1         46
47 13         1             1     1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 47
48 16   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1   48
49 12 1           2     1       1                                       1               1   1     1 2             1         49
50 8                   1                 1       1               1         1           1                 1       1         50
51 9       2                   1   2   2   1                                       1                                       51
52 11     1           1 1   1                                   3                             1           2 1               52
53 24     1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                 53
54 14   1           1     1                     2                       1 1 1         1       2       1         1         1 54
55 17       2       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1   55
56 13               1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1             56
57 5 1                   1                                 1                                     1                 1       57
58 12 1 1                 1   1   3         1             1         1                           2                           58
59 6                             1           1 1 1       1                 1                                               59
60 12         2   1 1     1         1       1       1             1           1             1               1               60
61 7       2             1                                       1   1   1               1                                 61
62 11     1         1             1   1   1   1 1                 1                                         1   1         1 62
63 12                   1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 63
64 12       1 1             1 1 1       2                 1       1                         1         1                 1   64
65 15   1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1 65
66 7           1                                           1                         1     2               2               66
67 11                   1   1                   1 1   1           1               1         1     1               2         67
68 7                 1                     1                                         1   1 1     1                     1   68
69 4 1                                                     1                 1                     1                       69
70 11 2                                   2               2   1   1   1                             1         1             70
71 10   1 1 1 1     1                                   1     1                     1               1     1                 71
72 11       1                                             1   1   1     2                                   1 1 1         2 72
73 5                               1                     1   1           1                                           1     73
74 6                                     1                               1         1 1           1             1           74
75 11 1 1     2                         1   1         2         1                                       1 1                 75
76 8     1     1                                                           1   1     1                     1   1 1         76
77 11   1                     1         1 1                 1   1       1       1                     1               1 1   77
78 10     1     1       2   1   1     1                                       1           1               1                 78
79 8     2     1                         1                               1   1                         1         1         79
80 9                 1                         1   1                       1 1   1         1       1                   1   80
81 11                           1         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1     81
82 18                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1       82
83 13                 1                 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1 83
84 6 1                               1 1                       1 1                                       1                 84
85 11             1             1         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1     85
86 11   1                   2           1       1                   1   1       1                         1         1     1 86
87 6                               1       1 1               1   1                                                       1 87
88 6           1     1             1                         1                                             1         1     88
89 4                 1       1                                                   1                       1                 89
90 13           1   2         1                         1             2     1 1         1             1       1       1     90
91 5       1   1 1           1                           1                                                                 91
92 11     1     1                   1       1                       2   1   1                     1             1       1   92
93 12           1                             1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1 93
94 15   1                       2       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1     94
95 7                             1                                       1     1             2         1   1               95
96 6 1         1         1                                                 1       1                 1                     96
97 8 1                         1     1                       1         1                 1     1                   1       97
98 16       1 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       1 98
99 11 1           1         1     1   1             1   1 1               2     1                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng