BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9   1 1 1       1 1                     1                                                       1         1   1         00
01 14         1                 1 1   1       1               1   1 1   3                 1                           1   1 01
02 6 1   1                           1           1         1                                   1                           02
03 9         1           1           1                   1           1         1         1 1 1                             03
04 15   1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1                       1       1 1     1           04
05 18   1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       1   1 1               1 1                   05
06 8                   1                                       1           1                 1 2                 1   1     06
07 14     1 1 1               1     1     1                             1   1             2               1 1     1   1     07
08 12       1     1   1     1       1 1                       1           1   1 1     1                 1                   08
09 4                         1   1                     1                 1                                                 09
10 10     1     1 1 2   1           1                                     1             1                           1       10
11 9   1                   1                 1 1   1   1                               1                   1   1           11
12 14 2                   1               1         1   1   1   1                                     1     1   1 2 1       12
13 7                                         1               1       1   1                   1   1                   1     13
14 15   1         1     1   1 1 2   1             1         1               1       1         2   1                         14
15 14 1   1                                 1   1 1   1                   1     1     1                   1   1 1   1 1     15
16 7                           1                   1 1                   1           1           1                     1   16
17 13           1 1       1   1                         1 1     2     2                           2                       1 17
18 3                                                     1     1                                     1                     18
19 14       1 1           1         1 1 1 1                     1           1           1     1         1               2   19
20 11         1     1           1     2 1                         1                             1       1             1 1   20
21 9                               1             1                               1             1             1   1   1   2 21
22 11                   1   1         1   1         1       1 1           1       1         1                         1     22
23 6               1       1   1                         2                         1                                       23
24 14     1 1           1 1                           1                     2 1     1       2             1 1           1   24
25 8       1         1                                         1         1     1                                   2     1 25
26 12             1     1                             1   1   1       1 1         1               1           1 1 1         26
27 12 1         1                       1 1           1     1           1           1     1         1     1   1             27
28 8                                     1 1                         1       1 1       1 1                 1               28
29 11                             1           1 1   1                   1   1 1 1                       1 1       1         29
30 8 1             1           1               1 1   1                   1                           1                     30
31 14         1     1               1         1 1                       2                     1 2 1     1 1   1             31
32 6                         2                                       1                                     2         1     32
33 15 1                   1                 1 1             1                 1 2 1 1       1   1   1 1                 1   33
34 13                 1 1     2             1   1     1           1                                       1 1 1     1     1 34
35 10                   1                                     1                     2   1               3     2             35
36 5   1                         1 1                 1                               1                                     36
37 12 1 1       1   1                                                               1     1     1   1     1 1     1       1 37
38 19 1     1   1             1     3 1 1           1       1                                 2 1     1         1   1   1 1 38
39 9                 2   1   1   1       1               1   1                                       1                     39
40 11     1   1       1                                   1   1       1 1               1 1 1   1                           40
41 14 1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1                         1       1                 1   41
42 10       1                         1         1           1   1 2   1           1   1                                     42
43 9     1                     1             1     1   1                       1 1 1                                     1 43
44 11                     1   1                                     1   1   1   1   1           1   1   1   1               44
45 5       1                                                         1             1                               1   1   45
46 10   1               1 1       1                 1       1           1           1                               1   1   46
47 13               1     1     1         1       1         1   1   1         1   1       1 1         1                     47
48 12 1         2                   1     1               1                                 2           2   1             1 48
49 8           1           1         1           1                           1         1   1                     1         49
50 11         1   1                       2     1             1               1                   1 1       1         1     50
51 13     1           1   1 1     1     1           1             1                           1     1           1   2       51
52 10               1 1             1   1       1               1 1   1                 1               1                   52
53 7   1                     2   1                                                     1         1           1             53
54 8   1         1                 1                     1                 1         1               2                     54
55 7 2                     1                                 1     1         1                                     1       55
56 8         1                 1           1 1                                                 1               1 1 1       56
57 10       1           1       1 1                                 1               2 1               1             1       57
58 9           1 1                           1   1 1   1             1           1                 1                       58
59 8           1               2       1                                                             1 1       1       1   59
60 14   1       1 1 1       1                           1     1   1   1           1                   1         1 1     1   60
61 15         2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   1     1                                     61
62 9                                   1         1   1   1         1             1               1       1   1             62
63 12               1   1                 1 2       1       1             1                       1       1           1 1   63
64 11   1               1                         1       1     1   1       1 1       1       1           1                 64
65 13     1                   1                 1     1               1           1 1               1 1   1     1 1     1   65
66 9   1 1     1           1                 1         2     1                         1                                   66
67 9                 1         1     1     1 1                 1                                   2       1               67
68 12           1                   1 1 2 1     1   1 1             1           1                                         1 68
69 10                       1       1       1                 1     1 1                   1               1       1   1     69
70 6             1 1       1         1     1               1                                                               70
71 16                             1             2 2           2     1   1       1       1 1         2         2             71
72 12 1     1                       1     1 1                             1   1 1       1 1   1                           1 72
73 9                   1 1           1     1         2                   1   1                                         1   73
74 11                   1               1     1           1 1           1         1       1       1           1         1   74
75 7                                       1     1                 1   1                   1                       1     1 75
76 13                   1 1       1                 2         1         2         1           1           1 1   1           76
77 8       1     1                                   1   1       1                         1     2                         77
78 14     1 2 1       1                         1       1         1             1         1   1                   1   1   1 78
79 10 1     1                             1     1     1 1       1 1 1                                       1               79
80 10     1       2 1                                             1           1                   1     1   1         1     80
81 10   1                                         1 1     1 1         1       1         1 1                     1           81
82 10           1                                                   2       1         1   1     1   1   1             1     82
83 5     1           1                                                                           1 1               1       83
84 9         2     1                                               1                     1               1   1 1       1   84
85 17 1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1         1       1       1               1     85
86 15             1   1   1                               1                 1 1   1                         1 1 1 1 1 1   2 86
87 15     1 1                   1               1 1 1   2         2             1 1         2           1                   87
88 15                       1           2   1     1     1                 2   1         3       1   1           1           88
89 11                 1           1     1 1               1                 1     1   1     1     1 1                       89
90 9   1                         1                                   1       1   1   1               1   1     1           90
91 13 1   1                       1   1                     2   1   1     1           1             1       1 1             91
92 10                   2             1   1 1                     1       1             1     1                   1         92
93 12         1   1 1   1         1                               1       1           2                           1   1   1 93
94 10                 2                   1 1                                       1     1       1   1   1   1             94
95 9           1     1                                 1     1           1 1     1                             1   1       95
96 10 1         1               1 1           1             1               1           1       1                       1   96
97 11   1                   1                           1       1 1   1       1 1   1       2                               97
98 11     2   1       1   1       1     1                       1                           1 1                           1 98
99 8   1     1               1               2                             1         1         1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng