BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 5     1             1                             1                       1   1                                         00
01 10 1 1                             1                                     1 1           1 1   1   1                   1   01
02 9   1                                   1       1   1             1           1                 1   1     1             02
03 10   1         1     1       1             1       1     1                         2                             1       03
04 6         1                             1                         1                             1         1         1   04
05 10     4                         1 1     1       1                                   1             1                     05
06 13 1         1   1               1 1 1                     1     1       2             1                   1       1     06
07 9             1   1 1             1   1       1       1                   1     1                                       07
08 12       2   1               2 1   1 1                                       1                           1   1         1 08
09 8   1       1         1                           1                     2 1                             1               09
10 14     1     2               1   1         1 1 1                   1         3                         1 1               10
11 11         1       1   1   1       1     1     1           1   1                       1     1                           11
12 8     1                         1                         1           1   1   1   1                                   1 12
13 12   1   1       1                                           1 2     1   1 1     1 1                             1       13
14 10             1               1 1   1   1     1                 2   1                         1                         14
15 13                         1           1     1                       2     1           1   1 1         1 1 1     1       15
16 11 1             1                             2     1           1               1       1       1               1 1     16
17 8                   1                     2   1                       1           1                 1             1     17
18 12                     1         1     1       1       1 1       1           1       1         2                       1 18
19 10           2 1 1       1     1       1                                           1                 1     1             19
20 13               1               1               1 1   1           1   1                   1     1         1 1   1     1 20
21 12         1   1         1                                     1 1           1       1       1   1 1 1   1               21
22 13     1       1 1     1     1 1                   1               1 1     1 1                 1                   1     22
23 12       1 1 1             1       2   1   1                     1                       1             1       1         23
24 11 1         2 1                           1 1       1                   1                     1               1 1       24
25 6 1                                 1                               2                         2                         25
26 10     1 1                 1       1   1       1               1                                     1       1       1   26
27 11             2 1           1                     1   1         1               1         1     1 1                     27
28 13 1               2                 1       1 2     1               1                   1                   1       1 1 28
29 11         1                           1               2           2 1 1 1       1                           1           29
30 8                     1     1               1           1         1       1   2                                         30
31 9   1 1   1                   1             1                               1             2                   1         31
32 8                           1           1       1         1                         1                   1 1   1         32
33 11         1               1           1   1               1   1   1   1 1                           1     1             33
34 11                                   1       1   1 1   1                           1       2   1                   1 1   34
35 12 1                                         1               1 1       1             1         1     1 1       1 1   1   35
36 5       1                                           1                 1     1                           1               36
37 7   1                     1     1       1                   1                     1       1                             37
38 13 1         1             1   2         1                 1             1       2   1         1                 1       38
39 17             1 1   1                   1 1 3   1     1     1               1     1     1 1               1     1       39
40 8                   1             1                           1       1   1     1                           1         1 40
41 8       1       1   1 1 1                         1             1   1                                                   41
42 15   1         1 1                   1               1   1     1       1 1             1 1   1     1           2         42
43 6     1   1                 1                                             1                         1   1               43
44 8         1             1                         1                 1         1         1                     1   1     44
45 11                   1             1         1     1   2               1             1 1                         1 1     45
46 19   1 1       1     2     1     1   1 1       1         1                               1 1           1 1 1     2     1 46
47 8 1                       1   1                               2                                           1 1         1 47
48 9       1     1           1                         1       1           1             2       1                         48
49 3   1   1                                                                                       1                       49
50 5                                                                       1                   1               1 1     1   50
51 16                   1 1 1     1     1         1 1               1 1 1     1 1 1 1 1                     1               51
52 6                 1           1       1                         1 1                   1                                 52
53 11 1                 1       1                       1 1   1                           1     1       1 1 1               53
54 13     2                   1 1   1     1                 1   1                       1 1         1 1                   1 54
55 12             1     1         1               1   1             1 1           1                   2   1       1         55
56 13       1         1   1   1         1           1         1       1                 1     1             1       1   1   56
57 8     1                                                 1         1         3           1                             1 57
58 15     1     1       1   1     1                           1                     1           1 1 1   1       1 1     1 1 58
59 5           1                                                                       1           1 1   1                 59
60 13 1       1       1     1             1     1             1             1       1                     2       1   1     60
61 7                           1                           1   2                                           1 1     1       61
62 9 1       2       1     1   1             1                       1               1                                     62
63 11           1   2     1 1 1     1                   1       1                           1     1                         63
64 12         1           1     1     1         1           1               1   1   1                   1       1       1   64
65 16   1           1 1     2           1 1     1 1 1                     1               1   1         1         2         65
66 8                       1       1         1     1       1                       1         1         1                   66
67 10           1           1 1                           1 1                     1                                   1 3   67
68 10       1                       1     1 1   1                   1     1   1   1                     1                   68
69 11             1   1 1 1         2 1                               1   1       1                                   1     69
70 14   1                 1 1   1     1     1 1       1         1         1                         1   1 1             1   70
71 14   1           1       2                           1     1 1       1             1 2 1                     1         1 71
72 12       2             1                 1 1               1     1         1         1 1       1                   1     72
73 8       1                                                   1 1   1           1     1       2                           73
74 12           2     1                     1     1 1             2     1     1   1                   1                     74
75 9                     1                   1       2 1     1     1               1   1                                   75
76 13               1             1                 2   1 1             1           1         1     1 2           1         76
77 13   1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 1                           1       1 1           77
78 11         1                 1       1   1 3               1               1           1                         1       78
79 14 1     1         1     1         1 2             1     1     1                     1             1 1         1         79
80 11                                       1             2               1 1                   1 2 1               1     1 80
81 6       1             1                                   2 1                                               1           81
82 12 1                   1   1     1         1 1                                     1     1 1 1 1                   1     82
83 9                 2                 1                       1           1                   1         1 1 1             83
84 9 1       1       1             1     1         1   1                         1                       1                 84
85 15               1 1                 1         1       1 1       1 1       1   1   1   1           1               1 1   85
86 20   1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1           1   1   1       1       1 1   1     1     1 86
87 12                             1   1   1 1 1   1         1                             1     2     1         1           87
88 15   1     1               2 1       1           1   1                               1     1           2 1   1         1 88
89 4 1                                   1                                           1                         1           89
90 8         1     1                               1                             1                 1 1                 1 1 90
91 9   1         1       1                               1             1             1     1                 1       1     91
92 5                                   1               1                   1       1                 1                     92
93 8 1               1           1                         1             1                 1       1       1               93
94 13                                 1                     1                   1           1 1   1 1 1 1     1     1 1   1 94
95 14   1 1       1 1         1 1           1           1                     1             1                     2     2   95
96 15 1               1           1 1                 1 1       1 1                 1 1             1     1 1   1     1     96
97 15             1     2   1               1   1               2                           1   1           1   1     2   1 97
98 11                     1       1                   2 1   1             1     1     1     1   1                           98
99 11                                               1         1   1     1         2       1 1 1           1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng