BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13       1   1 1 1             1 1                   1         1                   1       1 1       1 1                 00
01 16       1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1               1             01
02 14 1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1                     1       1             02
03 16       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1           1           1         2 1       03
04 16                     1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1       1     1         1   04
05 15     1     1   1   1     1                 1 1                                       1 1     3   1 1 1                 05
06 13           1       1                   1   1           2 1   1                   1       2         1             1     06
07 20     1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1     1     1           1 1 1 1   1 1 07
08 19       2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1                 1         1 1 2     1   08
09 16 2       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     1 1       1                   1   09
10 10 1       1                 1 1     1       1             1   1         1         1                                     10
11 12                             1       1   1   1   1   1 1   1         1                         2       1               11
12 18     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2           1     1           1 1     12
13 8       1         1               2                     1 1                         1                             1     13
14 20 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1     1     1 1   1   1             14
15 10           1   1       1           1   1 1                 1   1                 1                                   1 15
16 25         1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1   1 1     1 1             16
17 16 1     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1                     2               1 17
18 15     2 1                 1       2   1           1                                           1   1     1 1   1 1     1 18
19 16                       1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 2             1           19
20 10                     1                       1               3 1   1 1             1                   1               20
21 16     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           1             1 1         21
22 21   3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   1                   1 1 1 2       22
23 20     1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1       1 1     2           23
24 17                                             1   1 1 1           1     1       1               2   1 1 2 1   1 1     1 24
25 15   1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1               1               1       1 1   25
26 15     1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1                       2       1   26
27 17 1                   1                     1       1           2   3   1     1         1   1           1         2 1   27
28 13 1 1     1                 1 2     1                   1                 1                 1       2               1   28
29 10     1                   1 1                   2                                   1             1       1 1   1       29
30 10               1     1                       1         1               1           1         1 2         1             30
31 18       1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1         1         1 3 1     1       31
32 23   2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       1     2       1             1     32
33 12         1           1 1       1                     1 1       1         2                                       3     33
34 14 1           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2           1                       34
35 14         1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 1     1             1   1         35
36 16   1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1           1 1     1 1               1     36
37 8                       1       1                           1 2             1           1                         1     37
38 14 1       1           1 1 1   2       1 1                     1                               1     1     1       1     38
39 22 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2       1         1   3   1 1           39
40 12         1                     1         1     1               1             1   1           1     1 1   1       1     40
41 12 1                     1       1 2                       1             1     1       1 1 1                         1   41
42 16     1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1                 1 1                 42
43 19   1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1         1     1     1     43
44 18                 1   1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1       1   1       1 1 1   44
45 10   1                 1                             1   1   1 1 1   1                                   1       1       45
46 19   1     1           1                     1                   1 1       1 1         1     1 1   1 1   1     1   2 2   46
47 13 1         2         1 2 1   1           1               1 1                           1   1                           47
48 21 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1                       1   1   1 48
49 20     1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1                   1   1             49
50 14     1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1         1   1                 2       50
51 14             1     1   1               2           1       1           1   1       1   1         1         1       1   51
52 20 1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1         1     1     1     2           52
53 10       1             1                   1               3                               1           2       1         53
54 16           1     2             1 1     1                   2                     1     1 1 1     1     1     2         54
55 15                   1         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   1           1           1 55
56 19       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1         1 1       1       56
57 16 1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1                               2 1   57
58 16 1         1             2               1 1     1           2           1     1   1   1           1           1     1 58
59 13               1       1               2     1   1                             1   2         1         1       1   1   59
60 17     1           1           1             1         1               1         1     1       1 2 1     1   1 1     1 1 60
61 16   2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1               1   2       1       61
62 17 1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1       1   1     1 1     1   62
63 16     1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 1       1         1     1     1 1 63
64 12 1                   1 1 1         1         1 1     1           1                         1   1         1             64
65 26     3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           1 1       1 1       1       1   1 65
66 19                     1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     1   2   2               1 66
67 17                       1         1   1     1   1     1         1         1   1           1       2       1 1   2 1     67
68 16                   2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1                       1       68
69 13         1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1                                 1   69
70 17       1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1           1       1     1       1       70
71 20 1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1       1                       71
72 18     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1               3       1 1 1           72
73 20 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1                 1 1         1 1     1   73
74 18             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 1               1         74
75 27       2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1                     1   1 1 75
76 18                             1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1   1   1         2         76
77 15                 1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1           2               1     77
78 13             2             1       1   1                         1     1                 1   1       2     1   1       78
79 16                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1                 1       1             2 79
80 20           1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 1                 1   1   80
81 13   1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1                       1             81
82 16   1     1         1 1                       1           2             1     1   1   2             1       1 1 1       82
83 18             1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 1             1     1       1   1 83
84 10         1         2     1           1         1                         1               2           1                 84
85 17       1       1       1     1 1       1             1   1         1                 1     1 1 1       1   1         2 85
86 14       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1                     1     1             86
87 15 1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1         1                             87
88 19   1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1         1       2         2 1   1   1 88
89 13 2         1     1 1           1           1   1                         1             1             1       1 1       89
90 18   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1             2   1 1     2       1           90
91 13     1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1                 1                     1 91
92 17   2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 2                 1           2   92
93 17       1       2               1               1 1               1       1 1   1     1     2   1     1       1       1 93
94 14             1 1                   1               1   1 1     1     1           1       2         1   1             1 94
95 19   1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2   1         1                 1 3 95
96 16 1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1       1           1       1 1         96
97 16   1       2             1     1           1   1   1         1           1     1           1 2         1             1 97
98 15 1   1                     1             1                     1     1 2                         1 1           1 1 2 1 98
99 16         2   1               1   1   1   1         2   2         1                     1 1   1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng