BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15 1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1         1           00
01 4                               1         1               1   1                                                         01
02 14 1             1           1           2     2             1     1 1             1   2                             1   02
03 11                                           1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1           03
04 10                               1               2 1                   1     2                         1   1           1 04
05 13                   1           1 2                 1               1   1   1               1   1         1         1 1 05
06 14 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 1             1           1         06
07 11 1     1 1             1             1           1               1     1     2                                   1     07
08 12   1     1                 1                   2                       2           1               1 1         2       08
09 10   1 1           1 1             1     1                         1                       1   1             1           09
10 14         1 1 2                   1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1   10
11 10       1     1     2   1                                           1     1 1           1                       1       11
12 13       1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1                               1 12
13 10                             1         1         1 2 1       1     1           1               1                       13
14 5           1 1               1                 1     1                                                                 14
15 11     2       1       1                           1 1     2 1       1                                   1               15
16 11 1                                   1     1             1           1   2   1                             1   1   1   16
17 10                           1   1               1           1   1                 1 1                       1 2         17
18 10 1   3                             1                 1       1                   1       1                 1           18
19 6             1             1                           1               1   1 1                                         19
20 13     1       2   1   2                               1               1                         1 1   2     1           20
21 9                 1 1     1   1 1       1                       1     1                 1                               21
22 10                             1                 1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 22
23 15       1 1 2         1       2                                                 1   1         1 1 1 3                   23
24 10             1           1 1     1         1 1               1     1                       1                       1   24
25 5   1                 1                                                                             1 1   1             25
26 8                         1                             1                 1       1 2                           1     1 26
27 8                 2         1                 1           1                                         1 1       1         27
28 8         1                                             2     1                 1   1                 1 1               28
29 11         1                                 1         1                 1         1   2         1 1     1       1       29
30 8         1         1           1                             1               1       1                   1     1       30
31 11 1 1                       1       1                             2                   1             1   1           1 1 31
32 13                 1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                                   1 1 32
33 9           1         1       1               1                       2                 1       2                       33
34 12       1               1     1       1       1               1       1             1       1   1         1 1           34
35 14   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1         1         1     35
36 6           1                         1   1                             1                                 2             36
37 12   1               1         1         1       1   1       1                                 1       2 1       1       37
38 16 1         2                       1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1               38
39 12   1       1             1                 1   1     1 2               1 1           1     1                           39
40 10 1           1     1               1                                       1   1         1   1     1             1     40
41 20     1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1     41
42 14   2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2                                         42
43 5                                   1   1             1     1                                                       1   43
44 11     1     2         1           1         1         1   1     1         1                             1               44
45 14 1     1             1     1         1 1             1     1   1                     1   2                 1     1     45
46 9                 1         1           1         1   1                                   4                             46
47 14     2         1       3       1                                   1           1     1                 1     1 1     1 47
48 8 1             1     1             1     1 1                                                             1           1 48
49 9             1         1           1       1               1   1                 1         1                     1     49
50 12                   1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1           1           50
51 8                   1                         1   1       1           2               1                           1     51
52 14 1     1                                 1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1   52
53 16                     1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1   53
54 11                       2   1             1     1     2                           1 1       1     1                     54
55 11       1               1   1 1                   1               1 1                 1       1               1   1     55
56 4                 1       1                                   1                                                   1     56
57 8                       1             1         1               1     1           1                             2       57
58 19   1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                                             2   58
59 12     2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   1                                   59
60 5         1                   1   1 1                                                               1                   60
61 15     2     1                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1 61
62 13                                 1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1 62
63 8         1   1                     1               1                 1     1         1     1                           63
64 7         1   1       1                                                                               1       1 1   1   64
65 11 1     1                                     1   1           1           1       2               1           1   1     65
66 14 1             1         2                             1 1         1                     1       1   2 1       2       66
67 12               1         1   1 1 2                     1 1                               1 2             1             67
68 14 1                             1     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1           68
69 11   2           2 1             1                   1           1         1                     1                 1     69
70 11   1     1           1 1                 1         1             1           1                   1               1   1 70
71 7               1                             1                   1                     1       1 1     1               71
72 10                                             1                   1       2 1             1 1 1             1 1         72
73 12 1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1                           2           73
74 9                 1     1                 1           1                         1 1         1                       1 1 74
75 9       1 1     1                               1             1       1                       1                   1 1   75
76 5         1               1                         1                       1                     1                     76
77 11         1       1         1   1                       1   1 1   1     1                           1             1     77
78 7   1                         1 1               1                                 1 1   1                               78
79 13               1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1     79
80 10                               1             1         1   1   2 1   1       1               1                         80
81 17       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1 81
82 10                 1             1         1 1                           1   1       1         1         1     1         82
83 13 1         2     1                   1                         2               1           1     1 1   1             1 83
84 10       1     1                 1                       1       1     1   1               1       1 1                   84
85 9                                                         1             1     1         1 1         1     1     1 1     85
86 13               1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         86
87 8               1   1                                         1     1           1 1     1     1                         87
88 5                             1                               1               1   1                     1               88
89 12                   1                       2 1           1     2       1       1       1                   1       1   89
90 9   1         1                     1                   1                                     2         1     1     1   90
91 7                                                       1                   1   1           1 1       2                 91
92 17 1       1     1         1         2           1             1 1             2     2 1         1             1       1 92
93 11   1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1         1                                 93
94 9   1 1     1   1     1               1                               1                                   2             94
95 9                         1                 2                                   1 1           1                 1     2 95
96 15     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1                 1 1         96
97 6         1                       1                                     1                 1 1   1                       97
98 7               1               1                 2   1   1   1                                                         98
99 8               1                         1       1                 1   1 1   1                               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng