BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10       1     1           1                 1           1     1                     1 1   1                 1           00
01 10         1                 2                             1     1           1               1   1 1     1               01
02 12                   1 1         1   1     1 1                   1             1                         1       2     1 02
03 14                   1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1     1 1 03
04 5                       2 1                   1                                                   1                     04
05 17 1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1       1   05
06 13   1     1                       1 1   1 2 1       1                                               1     1     1   1   06
07 12     1     1 1                   1       1           1 1       1                       1         1             1   1   07
08 13 1           2       1                                 1               1       1       1 1 1     1     1 1             08
09 10     1         1     1                                     1         1       1   2         1                     1     09
10 9   1                         1                   1           1             1                                 1   3     10
11 14         1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               2                 11
12 9     1       1                                 1   1                         1     2           2                       12
13 16 1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           2                 13
14 10                     2                   1           1           1 1                   1     1     1         1         14
15 10           1     1           1       1   1             1                 1     1       1                       1       15
16 18             1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2       16
17 9   1                         1     1       1                         1 1                   1 1             1           17
18 10                                 1     1   1       1               1         1                   1     2     1         18
19 4                         1   1                                   1                     1                               19
20 15   2 2   1       1           1                 1   1                         1             1               1   1 1 1   20
21 8             1     1     1   1                     1       1                           1                 1             21
22 11 1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                                   22
23 13   1             1               1     1     1     1                 3                       1                 1     2 23
24 10               1             1     2                           1               1       1     1           1         1   24
25 13 1                     1 1               2       1       1             1   2           1 1                           1 25
26 12 1                               1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1                   26
27 20       1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 2   1 27
28 11   1             1                 1 1                   1 1   1                   1   2                   1           28
29 9         1                 1                 1                 1               1     1               1   1           1 29
30 14             1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     1     1 30
31 12                                       1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1           2 31
32 6               1       2                       1                         1                     1                       32
33 11                 1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1         1               33
34 13   2 2                 1 1               1                   1                             1     1       1 1 1         34
35 12                       3     1     1     1                     1     1       2           1                   1         35
36 3     1             1                                                                                                 1 36
37 12 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1       1               1     1         37
38 14       1       1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2           38
39 7       1         1 1     1             1           1                                       1                           39
40 15         1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1             40
41 8               1 1   1             2     1   1                                                               1         41
42 10             1             1                             1             1                       1   2         1   2     42
43 10   1             1     1     1                       1               1   1     1     1         1                       43
44 8         1                                                   1   1         1             1         1 1       1         44
45 5         1                 1 1                                                           1                 1           45
46 8     1       1   1             1             1   1                         1                                         1 46
47 7                       1                     1             1 1                     1                         1       1 47
48 4                               1           1                             1     1                                       48
49 18     1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1               49
50 12                     1 1         1   2       1 1     1       1                                 1       1 1             50
51 7       1             1                             1   1       1                 1           1                         51
52 9           1         1   2             1       1       1         1                                   1                 52
53 12     1     1             1             1         1           1     1               1 1         1               2       53
54 14     1             1     1           1                   1               1             1         1 1 1 2 1           1 54
55 8     1     1 1                                                 1                                     1   1 1       1   55
56 5       1                                                       1                           2                     1     56
57 6                                   1   1                   1                 1                     1               1   57
58 10       1                         1   1 1         1     1 1   1                             1 1                         58
59 14     1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1                     59
60 14           1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1                     60
61 11 1                         1                   1 1   1                           1 1                     2         2   61
62 14       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                           62
63 18   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2                       1       1   63
64 14       1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               1   1             64
65 8                     1                           1     2 2                               1 1                           65
66 14 1                 2         1   1 1         1                           1   2           1   1             1   1       66
67 10 1       2           2                     1                           1         2                     1               67
68 13   1 1     1       1                           2               1 1         1   1                   1                 2 68
69 10 1       1                     1                                                 1   1   1   1       1           2     69
70 9                 1                     1         1     1 1                       1 1                 1 1               70
71 10           1                     1                 1     1                   1           1       1   1       1   1     71
72 10       1                     1       1     1       1             1     1           1                           1   1   72
73 7             1                 1             1 1   1                                                       1     1     73
74 8         1                             1   1 1       1                               1 1       1                       74
75 6 1                 1                                       1             1               1           1                 75
76 12       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     1                 1         1     76
77 12 1             1               1     1   1         1                     1       1           1     1     1     1       77
78 18               1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   1     78
79 10 1     1                       1   1   1                               1             1 1     1                       1 79
80 11         2                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1                   80
81 11                                   1 1               1       2                           1   1 2         1 1           81
82 10 2 1           1           1                                 1 1                                   1       1     1     82
83 10               1     1               1       1           1         2   1   1                                       1   83
84 13   1             1   1                             1               1 1                 1     1 1 2         1 1         84
85 7           1                           1                           2     1                             1           1   85
86 8             1                                             2 1         1         1                               1 1   86
87 9                       1       1   2                           2     1 1                 1                             87
88 11         1   1 1         1 2     1                                       1     1           1               1           88
89 4 1                           1                                             1   1                                       89
90 11     1     1                 1 2 1     1                   1             1                                   1       1 90
91 14       3           1                           1       1 1   2         1   1       1             1                 1   91
92 12                 2         1             1   1                       1   1       1   1           2                 1   92
93 10           1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1                   93
94 12           2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1           1               94
95 11         2                       1   1       1                 1   3           1                             1         95
96 10 1     1       1                 1         1         1           1     1         1                             1       96
97 6   1                                                                                 1   1 1       1 1                 97
98 4               1                 1                                               1                                 1   98
99 9   1             1   1     1                           1 1                   1                           1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng