BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11           1   1       1     1           1                 1           1     1                     1 1   1             00
01 12   1   1     1           1                 2                             1     1           1               1   1 1     01
02 9       1                           1 1         1   1     1 1                   1             1                         02
03 13   1   1 1                         1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1   03
04 6     1                                 2 1                   1                                                   1     04
05 16         1       1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1     05
06 12   1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1                                               1   06
07 11         1           1     1 1                   1       1           1 1       1                       1         1     07
08 13             2   1           2       1                                 1               1       1       1 1 1     1     08
09 10   1                 1         1     1                                     1         1       1   2         1           09
10 8       2     1     1                         1                   1           1             1                           10
11 17     2       1           1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               2 11
12 11 1     1             1       1                                 1   1                         1     2           2       12
13 18   1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           2 13
14 10 1                                   2                   1           1           1 1                   1     1     1   14
15 9                           1     1           1       1   1             1                 1     1       1               15
16 16       1                     1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         16
17 9       1           1                         1     1       1                         1 1                   1 1         17
18 8     1                                           1     1   1       1               1         1                   1     18
19 5               1                         1   1                                   1                     1               19
20 13             1 1   2 2   1       1           1                 1   1                         1             1           20
21 10 1         1 1               1     1     1   1                     1       1                           1               21
22 13 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                   22
23 11               1   1             1               1     1     1     1                 3                       1         23
24 10   1       1                   1             1     2                           1               1       1     1         24
25 16 2         1 1   1                     1 1               2       1       1             1   2           1 1             25
26 13   1             1                               1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1   26
27 16       1     1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3       27
28 10                   1             1                 1 1                   1 1   1                   1   2               28
29 9         1   1           1                 1                 1                 1               1     1               1 29
30 12             1               1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1   30
31 10               1                                       1 1                 1     1 1       1   1 1                 1   31
32 7     1                         1       2                       1                         1                     1       32
33 10                                 1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1         33
34 10                   2 2                 1 1               1                   1                             1     1     34
35 13 1     1                               3     1     1     1                     1     1       2           1             35
36 3   1                 1             1                                                                                   36
37 12           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1       1               37
38 12                       1       1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1 38
39 9         1     1       1         1 1     1             1           1                                       1           39
40 16   1     1               1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1   40
41 7                               1 1   1             2     1   1                                                         41
42 8               1             1             1                             1             1                       1   2   42
43 12 1   1             1             1     1     1                       1               1   1     1     1         1       43
44 8   1                     1                                                   1   1         1             1         1 1 44
45 6     1     1             1                 1 1                                                           1             45
46 7                     1       1   1             1             1   1                         1                           46
47 9 1   1   1     1                       1                     1             1 1                     1                   47
48 5       1                                       1           1                             1     1                       48
49 18     1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 49
50 12   1       1                         1 1         1   2       1 1     1       1                                 1       50
51 8   1                   1             1                             1   1       1                 1           1         51
52 11 1   1                     1         1   2             1       1       1         1                                   1 52
53 13 1   1 1             1     1             1             1         1           1     1               1 1         1       53
54 10                     1             1     1           1                   1               1             1         1 1 1 54
55 6       1             1     1 1                                                 1                                     1 55
56 6             1 1       1                                                       1                           2           56
57 10   2   1 1     1                                   1   1                   1                 1                     1   57
58 14 1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1                             1 1         58
59 16         2           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1     59
60 16       1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1     60
61 8     1           1                         1                   1 1   1                           1 1                   61
62 14                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                           62
63 19 1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2                   63
64 13                       1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               1 64
65 10 1         1                         1                           1     2 2                               1 1           65
66 18     1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1                           1   2           1   1         66
67 9                 1       2           2                     1                           1         2                     67
68 12   1               1 1     1       1                           2               1 1         1   1                   1   68
69 9               1 1       1                     1                                                 1   1   1   1       1 69
70 10     1 1                         1                     1         1     1 1                       1 1                 1 70
71 11 1 1       1               1                     1                 1     1                   1           1       1   1 71
72 8                       1                     1       1     1       1             1     1           1                   72
73 5                             1                 1             1 1   1                                                   73
74 10           1   1         1                             1   1 1       1                               1 1       1       74
75 8   1     1       1                 1                                       1             1               1           1 75
76 12             1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     1                 76
77 13 2         1     1             1               1     1   1         1                     1       1           1     1   77
78 16     1                         1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 78
79 9                 1     1                       1   1   1                               1             1 1     1         79
80 13         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1   80
81 9                                                   1 1               1       2                           1   1 2       81
82 9         1       2 1           1           1                                 1 1                                   1   82
83 10           1                   1     1               1       1           1         2   1   1                           83
84 12         1         1             1   1                             1               1 1                 1     1 1 2     84
85 7       1     1             1                           1                           2     1                             85
86 6                             1                                             2 1         1         1                     86
87 9                                       1       1   2                           2     1 1                 1             87
88 11   1                     1   1 1         1 2     1                                       1     1           1           88
89 4                 1                           1                                             1   1                       89
90 10           1         1     1                 1 2 1     1                   1             1                             90
91 14             1         3           1                           1       1 1   2         1   1       1             1     91
92 12 1                               2         1             1   1                       1   1       1   1           2     92
93 12         1 1               1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1   93
94 13     1     1               2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1           94
95 10                         2                       1   1       1                 1   3           1                       95
96 10               1 1     1       1                 1         1         1           1     1         1                     96
97 6                   1                                                                                 1   1 1       1 1 97
98 3                               1                 1                                               1                     98
99 7                   1             1   1     1                           1 1                   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng