BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13         2               1                 1                         1     1     1 1         2   1               1 1   00
01 6                       1                       1   1   1                                     1               1         01
02 9                               1                         1 1                   1               2         1 1         1 02
03 9   1                     1     1                   1     1               1                       1         1 1         03
04 10 1     2                 1 2               1               1     1                                     1               04
05 11       2       1         1               1               1           1 1 1                     1 1                     05
06 13         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1                       06
07 14 1   1         1 1 1                 1               1                                 1         1 2       1   1   1   07
08 12     1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1                   1       1         08
09 7         1                                                       1 1 2                           1                   1 09
10 15           1       1         1         2         1           1   2         2         1       1     1           1       10
11 6                                               1     2       1                       1           1                     11
12 11                                 1       1   1   1 1                               2       1   1       1             1 12
13 12   1 1       1                   1               1     1             1                       1 1 1 1   1               13
14 6 1 1     1           2                                                         1                                       14
15 8           1                               1                   1             1 1                           1     2     15
16 10                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1                       1               16
17 14     1         1                 1               2   1                               1 1 2         2         1       1 17
18 8         1   1                           1   1 1                                   1             1               1     18
19 9 2                                           1               2         1                 1                           2 19
20 12   2 2                     1               1             1                     1 1 1       1         1                 20
21 9                       1     1     1         1                           1         2 1           1                     21
22 8                             1       1   1 1 1           1                                                     1     1 22
23 9                     2               1           1 1           1                           1         1         1       23
24 6 1             1                                   1               1                                         1 1       24
25 12 1                           2         1       2                 1                           1       1       1   1 1   25
26 13     1     1   2                 2   1   1       2                                             1           1     1     26
27 12 1     1       1                 1                           1 1 1 2                     1                         2   27
28 13     1             1 1         2         1           1           1 1                   1   1           1   1           28
29 13 1 1               1               1                 1       1         1           1         1     1   1 2             29
30 10   1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1                                       30
31 10   1     1                         1 1               1   1         1                                       1       1 1 31
32 14             1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1             1     1         32
33 10     1       1                           1             1 1               2           1     1                   1       33
34 11                     1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1       1           34
35 9   1   1                               1               1         1   2 1           1                                   35
36 14                         1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 1         1     36
37 12 1                           1   2                       1           1         1   1       1             1 1   1       37
38 8   1     1               1     1 1     1                                             1                             1   38
39 8     1                     1 1                           2                             1   1   1                       39
40 16             1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1       2       2         40
41 10           2             1                                           2   1         1             1   1   1             41
42 14                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1     42
43 9       1                             1                 2   1       1         1                                   1 1   43
44 8     1         1             1         2   1 1                                                 1                       44
45 10                 1     1                   1       1           1                   1           1     2           1     45
46 10           1         1           1   2   1 1                       1         1               1                         46
47 8     1             1                   1       1                             1             1           1           1   47
48 9   1           1                 1                               1         2       1       1       1                   48
49 6             1           1                                 1 1                 1 1                                     49
50 7                                                                   1     1       1     2 1                 1           50
51 9   1                                                       1 1 1 1       1       1           1               1         51
52 8       1         1   1                 1                 1 1                               1                   1       52
53 13               1 1 1       1                         1       1 2   1                                   1 1 1     1     53
54 13                 1 1   1             1     1               1         1       1             1         1   1     1   1   54
55 8                             1 1                   1     1                       1       1         2                   55
56 13         1 1     1     1 1             1     1   1                                             2   1       1         1 56
57 13       2   1           1         1   1     1           1     1           1       1           1   1                     57
58 8                                               1           1     1       1     1       1         1 1                   58
59 12           1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1                   1 1             59
60 11           1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1                           60
61 9         1       1             1             1                     1                     2         1           1       61
62 11                 1   1             1 1       1       1         3                           1                     1     62
63 15   2     1 1   1                                   1   1               1   1           2                     2 1     1 63
64 12                           1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             64
65 9   1                                 1             1                   1   1 1           1                         1 1 65
66 11               2                             1       1   1         1   1       1   1                     1     1       66
67 12 1 1       1                   1         1   1           1                     1         1           1           2     67
68 12     1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1                     1 1                 68
69 8                   1     1       1                           1   1     1                 1                   1         69
70 5                       1                                       1               1 1                     1               70
71 7                   1           1                                       1     1                       1             1 1 71
72 13 1         1 2         1   1               1 1       1                                 1       2         1             72
73 8     1 1           1               1           1           1     1         1                                           73
74 4             1                                                         1               1               1               74
75 13       1         1                   1 1               1   1   1             1           1 1                     1   2 75
76 15   1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1                         1   76
77 15                               1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1             1 1   77
78 12         1       1     1   1       1                   1                   1         2         1         1     1       78
79 8                     2     1       1                                   1   2     1                                     79
80 13       2   2   1                     1           1   1             1       2           1       1                       80
81 7                           1                       1               1 1       1   1                                   1 81
82 12 1                       1   1 1                   2     1               1 1               1   1           1           82
83 14                           1   1 1             1   1                     1                       2   1   3   1 1       83
84 10     1       1   1   1                         1                       1         1           1   1         1           84
85 16     1               1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2             1       2   85
86 7           1                       1         1                                   1   1               1     1           86
87 10             2   1           1 1   1                       1         1         1     1                                 87
88 9     1 2 1   1         1                     1   1         1                                                           88
89 16 2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                         89
90 16     1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1 90
91 14         1         1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       91
92 10   1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 1                               92
93 10       1     1                   1 1     1                 1                                           1   1 1       1 93
94 12                 1 1                   1                               1         1     1         2       1     1 1   1 94
95 18 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1             95
96 8                   1     1                                     1             1       1   1 1               1           96
97 10 1                   1 1   1           1   1       1                           1                       1           1   97
98 8         2   1                 1                                                     1               1         1   1   98
99 12         1   1       2   1                 1         1     1             1 1                             1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng