BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1           1         2               1                 1                         1     1     1 1         2   1     00
01 5                                       1                       1   1   1                                     1         01
02 7           1                                   1                         1 1                   1               2       02
03 10       2     1     1                     1     1                   1     1               1                       1     03
04 12 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1                                     04
05 13     1     1           2       1         1               1               1           1 1 1                     1 1     05
06 15         1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1       06
07 12           1     1   1         1 1 1                 1               1                                 1         1 2   07
08 13       1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1                   1 08
09 9     1       1 1         1                                                       1 1 2                           1     09
10 16         2                 1       1         1         2         1           1   2         2         1       1     1   10
11 7   1                                                           1     2       1                       1           1     11
12 9                                                 1       1   1   1 1                               2       1   1       12
13 12     1             1 1       1                   1               1     1             1                       1 1 1 1   13
14 8       1       1 1 1     1           2                                                         1                       14
15 6             1             1                               1                   1             1 1                       15
16 10               1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1                       16
17 13               1     1         1                 1               2   1                               1 1 2         2   17
18 13 1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                                   1             1     18
19 8           1     2                                           1               2         1                 1             19
20 13             1     2 2                     1               1             1                     1 1 1       1         1 20
21 13 2         1   1                       1     1     1         1                           1         2 1           1     21
22 9 1     1   1                                 1       1   1 1 1           1                                             22
23 8                                     2               1           1 1           1                           1         1 23
24 6       1       1 1             1                                   1               1                                   24
25 12   1 1       1   1                           2         1       2                 1                           1       1 25
26 12             1       1     1   2                 2   1   1       2                                             1       26
27 11 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2                     1             27
28 12 1                   1             1 1         2         1           1           1 1                   1   1           28
29 11 1               1 1               1               1                 1       1         1           1         1     1   29
30 10                   1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1                       30
31 8         1         1     1                         1 1               1   1         1                                   31
32 13   1                         1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1             32
33 10           1         1       1                           1             1 1               2           1     1           33
34 10                                     1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1   34
35 11 1             1   1   1                               1               1         1   2 1           1                   35
36 14   2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 36
37 9                 1                           1   2                       1           1         1   1       1           37
38 7                   1     1               1     1 1     1                                             1                 38
39 10   1       1         1                     1 1                           2                             1   1   1       39
40 14                             1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1       2 40
41 11     2                     2             1                                           2   1         1             1   1 41
42 14     1         1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1         42
43 8     1                 1                             1                 2   1       1         1                         43
44 10     1       1       1         1             1         2   1 1                                                 1       44
45 11   1         1                   1     1                   1       1           1                   1           1     2 45
46 14 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1         1               1         46
47 8         2           1             1                   1       1                             1             1           47
48 10   1               1           1                 1                               1         2       1       1       1   48
49 6                             1           1                                 1 1                 1 1                     49
50 6                                                                                   1     1       1     2 1             50
51 9             1     1                                                       1 1 1 1       1       1           1         51
52 7                       1         1   1                 1                 1 1                               1           52
53 10         1                     1 1 1       1                         1       1 2   1                                   53
54 11         1                       1 1   1             1     1               1         1       1             1         1 54
55 8                                             1 1                   1     1                       1       1         2   55
56 12         1               1 1     1     1 1             1     1   1                                             2   1   56
57 13                       2   1           1         1   1     1           1     1           1       1           1   1     57
58 9 1                                                             1           1     1       1     1       1         1 1   58
59 10                           1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1                   59
60 14 1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1           60
61 10       1       1         1       1             1             1                     1                     2         1   61
62 11     1                           1   1             1 1       1       1         3                           1           62
63 11                   2     1 1   1                                   1   1               1   1           2               63
64 13   1       1 1                             1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   64
65 10   1     1 1       1                                 1             1                   1   1 1           1             65
66 11       1   1                   2                             1       1   1         1   1       1   1                   66
67 11       1         1 1       1                   1         1   1           1                     1         1           1 67
68 13     1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1                     1 1 68
69 7                                   1     1       1                           1   1     1                 1             69
70 6       1     1                         1                                       1               1 1                     70
71 5                                   1           1                                       1     1                       1 71
72 12                 1         1 2         1   1               1 1       1                                 1       2       72
73 8                     1 1           1               1           1           1     1         1                           73
74 4         1                   1                                                         1               1               74
75 10                       1         1                   1 1               1   1   1             1           1 1           75
76 14                   1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1             76
77 15     1       1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1   77
78 10                         1       1     1   1       1                   1                   1         2         1       78
79 10             1 1                     2     1       1                                   1   2     1                     79
80 16 2 1                   2   2   1                     1           1   1             1       2           1       1       80
81 12       2 1 1 2                             1                       1               1 1       1   1                     81
82 13 1       1       1                       1   1 1                   2     1               1 1               1   1       82
83 11   1 1                                     1   1 1             1   1                     1                       2   1 83
84 9                     1       1   1   1                         1                       1         1           1   1     84
85 16 2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2         85
86 9     1   1 1               1                       1         1                                   1   1               1 86
87 12       2                     2   1           1 1   1                       1         1         1     1                 87
88 11         1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                                           88
89 16                 2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1         89
90 14           1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1                 90
91 15     1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1   91
92 12   1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 1               92
93 7     1                 1     1                   1 1     1                 1                                           93
94 10 1   1                           1 1                   1                               1         1     1         2     94
95 17               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 95
96 7                                   1     1                                     1             1       1   1 1           96
97 9             1   1                   1 1   1           1   1       1                           1                       97
98 7               1         2   1                 1                                                     1               1 98
99 13   1     2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng