BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                       1   1                   1 1           1     1 1         2     1               1                 00
01 11     1           1           1     1             1               1   1 1           1                           1 1     01
02 11                           1                             1 1     1 1 1       1     2           1     1                 02
03 13     1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                               1     1     03
04 13 1                 1             1 1   1                   1           1     1 1                 1   1         2       04
05 12 1       1           1           1 2           1                                                 2 1         1   1     05
06 6             1                                         1           1                           2   1                   06
07 13 1   1 1           1             1                       2     1               1       1 1       1   1                 07
08 15               1           1   2                           1 1 1   1         1   1           1       1   1   1   1     08
09 16         1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1                         1 1   09
10 13       1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1   1       1       1       10
11 11     1       1   1                             1           1     2       1           1                   1 1           11
12 11                           1   1     1     1                 1   1                             1       1   3           12
13 6                   1                                         1               1     1               1       1           13
14 9         1       1       1   1   1                                       1                 1       1             1     14
15 17     1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1                 2             1       15
16 19   1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2                       2 2 1   16
17 9           1 1   1         1     1   1       1     1                                                 1                 17
18 10         1             1         1             1             1                                 1 1           2     1   18
19 13   1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1                       1 19
20 9               1                         1 1             1             1 1     1                               1   1   20
21 10     1                       1     2   1                         1           1             1 1   1                     21
22 9                               1             1       1             1                     1       1 1 1         1       22
23 15     1                     1 1   1     1           1         1         1                 2       1     1 1     1     1 23
24 9         1 1                                     1                   1       1 1   2         1                         24
25 6     1 1                                               3                                       1                       25
26 9   1         1                                             1                   1 1     1   2                   1       26
27 10       1       1         1               1               1 1               1               1         1   1             27
28 11   2                     1   1           1   1                     1                     1             1     2         28
29 13   1         1       1     1       1         1                               1 1               1       1 2   1         29
30 12               2   1                 2   1 1         1 1             1                             1                 1 30
31 14                 1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1           1           1       1 31
32 18       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1           1             32
33 7       1                       1                 1 1                                   1             1               1 33
34 8                           1   1           1 1               1 1             1       1                                 34
35 20 1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1                         1 1   1     1 35
36 9   1                   1           1   1   1                                         1     1 1               1         36
37 7   1                 2                           1     1                               1                           1   37
38 9 1               1 1                   1 1           1         1       1       1                                       38
39 8 1                                   2   1                       1 1 1                                               1 39
40 8         1     1 1 1           1                 1                                                         1         1 40
41 11                                     1     2       1                   1               1   1 3                   1     41
42 14   1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1                             1     1   42
43 10                   1   1       1     2   1                     1         1           1             1                   43
44 10 1   1     1           2         1         1                                                 1   1           1         44
45 8                                             1     1   1                     1     1 1 1           1                   45
46 13     1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1                   1 1               1   46
47 8                         1   1                     1 1           1                 1                   1         1     47
48 12 1 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1                             48
49 10                                               1 1             1 2   1         1         1       1                 1   49
50 8           1                                 1                         1   1                 1           1 1         1 50
51 12 1                                                         1     1 1     1 2 1             2         1 1               51
52 4       1   1       1                                                                                     1             52
53 7                                 1       1                             1   1             1               1 1           53
54 9   1                                   1         1       1         1           1         1 1               1           54
55 16 1 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     1     1 1 1               55
56 9           1                                 1                     1               2   1   1       1     1             56
57 15 1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1             1               57
58 13         1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1       1                 1 58
59 14   1   1   1                     1   1           1           1             1               1 1           1     1   1 1 59
60 7           1               1               1                 1           1   1         1                               60
61 6               1                                   1                 1     1 1                                       1 61
62 10   1 1 1                             1                 1 1           1                   1       1             1       62
63 5                     1                 1     1                 1   1                                                   63
64 15     1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1                         1 2   64
65 11           1       1 1 1                       1       1           1 1     1                                   1   1   65
66 10       1 1     1         1 1   1                 1                           1                           1         1   66
67 13       1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1     1                 1   67
68 4   1             1                                       1     1                                                       68
69 10       1                 1 1                       1             1                             3       1         1     69
70 10     1   1             1   1     1                     1   1             1                             1 1             70
71 8 1   1                                     1                         1           2           1                   1     71
72 7             1           1                     1                 1                           1 1           1           72
73 10           1               1         1                   1     1 1                       1         1   1             1 73
74 7 1     1                     1           1             1                         1             1                       74
75 7                 1                   1   1                     1                   1               1           1       75
76 11 1           1                   2                                             1 1     1     1         1     1   1     76
77 7                 1 1         1                             1                     1       1                         1   77
78 15           1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1         1                   78
79 12         1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1               1                   1 79
80 11                 1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1                                     80
81 10 1         1                       1     1   1                           1                       1               1 1 1 81
82 10                               1       1       1             1       1               2               1 1   1           82
83 9 1                     1 1 1                       1           1                           1 1                   1     83
84 11               1         1   1   1                           1       1   1             1   1   1       1               84
85 11         1 1 1     1     2         2   1                                                                     1 1       85
86 9               1             1                                           1     1     1     1           1     2         86
87 11     1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                                                 87
88 7       1   1   1 1                             1                                                     1               1 88
89 9   1     1           1                           1   1 1     1             1                         1                 89
90 12     1       1                                       1     1           2           1   1             1   1 1         1 90
91 13       1 3                             1                               1 2   1   1 1           1         1             91
92 12             1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1                         1     1     92
93 11 1 1                 1 1                               2                     1                           1   2     1   93
94 7             2       1       1                                   2                                         1           94
95 14               1         1                     1   1 2             1       1   1 1           1 1           1   1       95
96 16                             1     1           2     1 1           1                 2         1   1 2 2           1   96
97 7         1         1                       1                                       1     1                   1       1 97
98 9             1     1                       1                   1                               1   2 1     1           98
99 15 1     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1                       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng