BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13   1                             1   1 1             1       1     1         1     1       1             1       1   1 00
01 7       1             1                   1       1     1       1                                           1           01
02 13   1     1 2   1               1           1                   1 1                                   1 1   1         1 02
03 12   1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   1                   1             03
04 12                         1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 1 1                   1   04
05 8                                   1       2                       2                             1             1   1   05
06 11 1       1               1         1     1                 1   1       1   1 1                             1           06
07 14 1               1     1     1                           1                 2             1   1 2 1   1               1 07
08 8   1   1                             1           1               1   1                       1     1                   08
09 14         1   1 1           1 1 1   1           1                     1                                   1 1   1 2     09
10 14       1     1   1                               1     1     1       1   1       1   1       1   1     1     1         10
11 11                                     1 1                 1       1 1               1 2               2               1 11
12 14   1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                           2                     1   1 12
13 6     1                                     1                 1 1                                               1   1   13
14 8                           1             1                                   1 1     1                 2     1         14
15 10                         1   1               1     1         1     1 1           1       1             1               15
16 13     1       1             1     2   1                                 1           1     1               2   2         16
17 10               2       1             1 1       1                                 1       1     1   1                   17
18 9       1       2   1       1       1                           1                 1         1                           18
19 13       1       1 1   1     1               1     1               1             2         2               1             19
20 12   1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     1               1                 20
21 11       1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1                           1         21
22 10       1                       1                           1 1           1               1           1 1 1     1       22
23 13                         1   1       2       1 1                   1       1         1       1       1   1     1       23
24 14       1           1 1                     1             1     1 1                 1     1 1 1   1     1         1     24
25 5                                                       1         1             1 2                                     25
26 14 1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1             1         1               26
27 16     1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1                                     1 1   27
28 6                   1                             1             1                           1       2                   28
29 12 1             1               1   2   2         1     1   1                                 1 1                       29
30 6         1                                     1     1 1                       1                           1           30
31 7                                                     1               2             1               1       1     1     31
32 9             1                     1 1     1                           2 1                 1   1                       32
33 13 1           1                   1                     1               1     1   1 1 1   1             1     1       1 33
34 7   1                   1                                                                       1 1   1 1   1           34
35 11                       1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1                       1         35
36 12                       1     1           1               1     1     1   1         1     2       1                   1 36
37 6     1 1     1 1   1                         1                                                                         37
38 8                               1                         1     1       1         1     1       2                       38
39 5                                       1 1 1                                           1                             1 39
40 13         1       2             1               1                     2         1       1   1     1 1         1         40
41 9                           1             1   1   1 1               1                   1               1 1             41
42 8       1           1                       1             1           1                         1     1         1       42
43 10           1     1                           1   1 1                   1 1                       1           1       1 43
44 11               1                   1                                   2 1     1           1 1     2               1   44
45 17   1   2             1     1   1               1               1       1 1 1                 1     3 1     1           45
46 10     1                                             1   1     1           1     1   1                         1 2       46
47 11                   1             1         1 1         1       1         2     1               1         1             47
48 10   1       1         1       1                 1           1                             1   1             1     1     48
49 16 1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1                     2     49
50 9                           1 1       1           1                 1       1     1           1   1                     50
51 11 2         1           1                           1               1                 1 1             1   1 1           51
52 7 1                             1   1 1         1                                       1                             1 52
53 6                     1                       1     1           1 1                                           1         53
54 11   1     1       1                                 1   2   1     1       1                           1       1         54
55 13 1       2 1               1       1     1       1   1     1                 1                 1         1             55
56 6         1 1                                         1 1                         1                 1                   56
57 8   1 1           1 1       1         1                                             1                                 1 57
58 7           1                 2   1                                   1                       1 1                       58
59 9                   1   1                             1   1                 1     1 1             1                 1   59
60 8   1       1         1           1                                                 1           1       1             1 60
61 16         1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1                               2   61
62 13     2     1         2         2             1   1 2                                         1     1                   62
63 8                         1 1             1           1     1           1                         1       1             63
64 15             1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1           1             1       2   64
65 13             1         2       2             1     1       1     1     1             1           1             1       65
66 7 1               1   1                             1                                   1   1 1                         66
67 13                     2     1   1                   1     1               1           1 1 1       1   1         1       67
68 8                                                 1         2         1   1 1           2                               68
69 13             1     1     1             1     1         1                     1 1   1                 1   1   2         69
70 12     1     1 1 1 1         1                                       1   1       1                   1           1   1   70
71 13           1       1   1           1   1 1             1     2                         1                 1 1   1       71
72 12     1         1         1       1         1   1                           1   1       1                 1   1 1       72
73 11   1                             1     1                 1                         1     2   1 1               1     1 73
74 9 2     1 1       1                             1                                       1               1         1     74
75 10             1     1               1                             1 1                       2   1             1     1   75
76 12                             1     1   1       2     1     1 1                   1                               2 1   76
77 14   1                     1     1 1         1     1         1                 1   1           1     1 1 2               77
78 8         1                 1           1   1           1           1                                       1       1   78
79 9   1 2 1           1                                             1                   1                 1       1       79
80 11     1 1                                     1                 1 1                 1             1   1 1 1         1   80
81 11     2   1     1             1             1                 1       1                 1                         2     81
82 16   1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     1     1               1     1     82
83 7           1     1     1 1                   1                                                   1             1       83
84 14 1 1         2 1   1   2 2         1                                         1       1                               1 84
85 8                                         2                                 1 1             1                   2   1   85
86 11 1       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1                                   86
87 10                         1         1                               1             1             1   2 1 1   1           87
88 11               1           1 1               1       1   1         1     1                 2                     1     88
89 10         1                               1     1     1       1 1           1 1     1     1                             89
90 8         1           1                 1     1             1         1   1                               1             90
91 7 1                                             1     1     1 1   1 1                                                   91
92 9             1       1           1       1       1           1                                                   1 2   92
93 13 1   1     1                             1 1           1       3     1           1                                   2 93
94 9                                       1             1   1       1   1 1           1     1       1                     94
95 14   1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1         1                               95
96 14 1               1 1     1   1   2   1                             1           1     2           1                   1 96
97 10                 1 1 1             1   1             1                                 2 1                 1           97
98 10                 1     2                             2           2                             1 1         1           98
99 16             1             1 1                     1         1         1   1 2       1             1 1     1 2       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng